Projekty dla doktorantów

Z działaniami oferowanymi dla doktorantów w zakresie projektów realizowanych w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 można zapoznać się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego. Dodatkowe informacje na temat terminów naboru wniosków o granty, terminów spotkań informacyjnych i szkoleń można znaleźć na stronie Działu Projektów.

Obecnie na Politechnice realizowane są 3 projekty finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój (POWER), w ramach których przewidziano wsparcie dla doktorantów.

POWER 3.2

"Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym"
(InterPhD II)

(strona projektu w trakcie tworzenia)

 

projekt koordynowany na poziomie WCh

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, kierownik studiów doktoranckich na WCh

Projekt będzie realizowany od września 2017 r. do grudnia 2021 r.  Obejmie 75 doktorantów z 3 wydziałów PG: WETI, WILiŚ i WCh PG oraz 1 wydziału UG: Wydziału Chemii.

W ramach projektu powstanie "nakładka" na interdyscyplinarny program studiów doktoranckich, wypracowany we wcześniej realizowanych projektach "Advanced PhD" i InterPhD" - zostanie on wzbogacony o wymiar międzynarodowy.

Działania w zakresie wsparcia doktorantów obejmą m.in.:

* stypendia zadaniowe dla najlepszych doktorantów

* udział w dodatkowej ofercie wykładów profesorów wizytujących z zagranicy

* udział w długoterminowych stażach za granicą

* udział w międzynarodowych konferencjach naukowych za granicą

* udział w międzynarodowych szkołach letnich

POWER 3.4

„Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”

projekt koordynowany na poziomie Biblioteki PG

 

Kierownik projektu: dr Anna Wałek, kierownik Biblioteki PG

Projekt będzie realizowany od marca 2018 r. do października 2019 r. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia.

W ramach projektu odbędzie się siedemnaście bezpłatnych szkoleń dla młodej kadry dydaktycznej i dydaktyczno-naukowej, które mają na celu podniesienie kompetencji informacyjnych, informatycznych, językowych oraz tzw. soft-skills.

POWER 3.5

„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej”

(projekt w trakcie rozruchu, aktualnie brak strony projektu)

 

projekt koordynowany na poziomie centralnym uczelni

Kierownik projektu: prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji PG

Koordynator ds. modułu dotyczącego studiów doktoranckich: dr hab. Joanna Janczewska, prof. nadzw. PG, prodziekan ds. nauki na WFTiMS

Projekt obejmie całą uczelnię - wszystkie wydziały i jednostki. Działania w zakresie studiów doktoranckich i rozwoju kadry uczelni przewidują m.in.:

* realizację interdyscyplinarnych i międzynarodowych programów studiów doktoranckich z przewidzianym wyborem ścieżek rozwoju o profilu: dydaktycznym, naukowo-badawczym bądź przemysłowym.

* podniesienie kompetencji kadr PG w zakresie: dydaktyki, umiejętności informatycznych i prezentacyjnych oraz atrakcyjności kształcenia.

* podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej.

Programem objętych zostanie 90 doktorantów oraz 72 pracowników kadry dydaktycznej i 240 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej.