Punktacja publikacji naukowych wydanych w czasopismach od 2017 r.

Decyzją kolegium rektorskiego w ramach punktacji publikacji wydanych w roku 2017 (i później) tymczasowo obowiązuje ujednolicony wykaz czasopism, ogłoszony na potrzeby oceny parametrycznej jednostek za okres 2013-2016. Stosowne zmiany zostały wprowadzone do systemu Moja PG w module rejestracji publikacji naukowych eNauka.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:

  1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
  2. Części  B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
  3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
Ostatni ujednolicony wykaz czasopism został ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dn. 25 stycznia 2017 r. na potrzeby oceny parametrycznej jednostek: komunikat MNiSW z 25.01.2017 r.  - dot.  § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126).
Przedstawiony wykaz zawiera maksymalną wartość punktów przyznanych danemu tytułowi czasopisma za lata 2013-2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.

Obowiązujący wykaz czasopism punktowanych (2016)

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) ogłasza się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach:

wykaz czasopism części A

wykaz czasopism cześci B

wykaz czasopism części C

Komunikat MNiSW z dnia 9.12.2016 r.