Rekrutacja na studia doktoranckie

 

Rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest etapowo:

1) Kandydat znajduje sobie >>> opiekuna naukowego w dyscyplinie, w której zamierza się doktoryzować na wydziale, w którym zamierza podjąć studia doktoranckie.

Listy potencjalnych opiekunów naukowych publikowane są na stronach wydziałowych oraz:
* w przypadku obywateli polskich >>> na stronie DSN
* w przypadku cudzoziemców >>> na stronie DMWA

2) Kandydat rejestruje swoje konto w systemie rekrutacyjnym i aplikuje na wybrane przez siebie studia doktoranckie zgodnie z uruchomionymi w danym roku naborami.

Nabór na studia doktoranckie prowadzony jest drogą elektroniczną:
* w przypadku obywateli polskich >>> przez system eRekrutacja
* w przypadku cudzoziemców >>> przez system Dream Apply

3) Kandydat składa dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku obywateli Polski dokumenty składa się na wydziałach w wersji papierowej.
W przypadku cudzoziemców skany dokumentów załącza się do swojej aplikacji w systemie rekrutacyjnym, a następnie - po przyjeździe do Polski - składa w oryginale w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

4) Kandydat na studia doktoranckie oceniany jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która odbywa się przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną na wydziale.

W przypadku cudzoziemców można wnioskować o przeprowadzenie rozmowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (np. skype).

5) Po weryfikacji kandydatów następuje ogłoszenie wyników rekrutacji. Kandydaci otrzymują indywidualne decyzje.

W przypadku kandydatów zarekrutowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich (Polaków i cudzoziemców) decyzję administracyjną wydaje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
W przypadku cudzoziemców zarekrutowanych na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich decyzję administracyjną wydaje Rektor lub działający z jego upoważnienia Prorektor ds. Nauki.

6) Status doktoranta kandydat uzyskuje z chwilą immatrykulacji podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie określa uchwała senatu.

Informacja w języku angielskim na temat rekrutacji dla cudzoziemców >>> Admission to Doctoral studies.