Stypendia doktoranckie na studiach doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

 

UWAGA

Stypendia doktoranckie w roku akademickim 2019/2020 przyznawane będą na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów wprowadzonego 20 maja 2019 r. Zarządzeniem Rektora nr 14/2019 - link do zarządzenia

O stypendia mogą aplikować wyłącznie doktoranci kontynuujący kształcenie na studiach doktoranckich. O stypendia nie mogą występować doktoranci przyjęci do szkoły doktorskiej.

Doktoranci mogą składać wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenie stypendium z dotacji na zadania projakościowe na rok akademicki 2019/2020 do dnia 21.10.2019 r. 

Termin ten dotyczy w szczególności wniosków o stypendia projakościowe. W przypadku stypendiów doktoranckich, Dziekani mogą wyznaczyć doktorantom wcześniejszy niż wyżej wskazany termin składania wniosków. Informacji na ten temat proszę szukać bezpośrednio na wydziale prowadzącym studia doktoranckie.

 

Wnioski o stypendium składane są bezpośrednio na wydziałach. Ich rozpatrywaniem zajmują się Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD). 

UWAGA!
W związku z opinią Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie zasad punktowania osiągnięć uczestników studiów III stopnia do celów stypendialnych (link do stanowiska) Prorektor ds. nauki zadecydował, że w bieżącym konkursie na stypendia artykuły w czasopiśmie będą punktowane zgodnie z listą czasopism z 2017 r.

 

 

Harmonogram działań:
  • 21.10.2019 r. (poniedziałek) – składanie wniosków
  • do 4.11.2019 r. (poniedziałek) – rozpatrzenie wniosków przez WKD i przekazanie odnośników do wstępnych list rankingowych do Działu Spraw Naukowych,
  • do 5.11.2019 r. (wtorek) ogłoszenie wstępnych list
  • do 12.11.2019 r. (wtorek) – składanie odwołań do WKD
  • do 19.11.2019 r. (wtorek) – rozpatrzenie odwołań przez WKD
  • do 26.11.2019 r. (wtorek) – ogłoszenie przez Prorektora ds. nauki listy doktorantów, którym przyznano stypendium