przepisy

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom do awansu naukowego lub artystycznego, prowadzonych w trybie ustawy  z dnia 18 marca 2011 r. *

  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym  (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365).
  2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455).
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. 2011 nr 196 poz. 1165).
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1200).
  5. Rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065).

————————————————————————–

TRYB POSTĘPOWANIA

  • do 30 września 2011 - postępowanie już rozpoczęte musi być kontynuowane według starych  przepisów
  • od 1 października 2011 do 30 września 2013 - możliwość wyboru trybu postępowania / wymagane jest złożenie oświadczenia woli przez osobę składającą wniosek dotyczące wyboru trybu postępowania
  • po 1 października 2013 - postępowanie wg. nowych przepisów

————————————————————————–

WARUNKI WYNAGRADZANIA  PROMOTORÓW I  RECENZENTÓW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje 
i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

—————————————————————————

* na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw  Dz. U. Nr 84, poz. 455.