Przewody doktorskie wszczęte i niezakończone przed 30.04.2019 r., są prowadzone przez Rady na zasadach i w trybie dotychczasowym, z tym że stopień nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy.

Tarcza antykryzysowa wydłuża termin obrony rozpraw o rok, tzn. do dn. 31 grudnia 2022 r.podstawa prawna:

Nowy tryb:

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

podstawa prawna:

  • art. 192 ust. 2 i art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)

  • Uchwała Senatu PG  nr 367/2019/XXIV z 26 września 2019 r.  wraz z regulaminem określającym sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

  • Uchwała Senatu PG nr 433/2020/XXIV z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wprowadzonego Uchwałą Senatu PG  nr 367/2019/XXIV z 26 września 2019 r. i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu

 
Stopień doktora nadaje się osobie, która:
  1. poświadczenie posiadania tytułu zawodowego (kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lub dyplomu),
  2. potwierdzenie uzyskania efektów uczenia dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
  3. rozprawę doktorską spełniającą warunki wymienione w art. 187 Ustawy,
  4. pozytywną opinię promotora lub promotorów,
  5. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego o minimalnej zawartości określonej w art. 186, ust. 1 p. 3. Ustawy.  

Promotor rozprawy doktorskiej:

  1. Promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy powoływani są spośród osób spełniających warunki określone w art. 190, ust 4-6 Ustawy oraz w przypadku uczestników Szkoły Doktorskiej PG także warunki dodatkowe określone w regulaminie tej szkoły. Powołanie więcej niż jednego promotora jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy reprezentują oni różne dyscypliny, a przyszła rozprawa doktorska mieć będzie charakter interdyscyplinarny.
  2. Promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy dla uczestnika szkoły doktorskiej powoływani są przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej w momencie określonym w art. 201 ust. 2. Ustawy.

 

 

Wzory dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasady udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, którycgh obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej określa Zarządzenie Rektora nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.