Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (Rozdział 1.) >>>

podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2015, poz. 1842);
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 września 2016 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2016. poz. 1586) - obejmujące przewody doktorskie przeprowadzane od 1 października 2016 r.
  • oraz art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003, nr 65, poz. 595, z późn.zm. - obwieszczenie Marszałka Sejmu o tekście jednolitym: Dz.U. 2016 poz. 882, z póżn.zm.) - ostatnia aktualizacja: Dz. U. 2016 poz. 1311 (tekst ujednolicony)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioskowanie o wszczęcie przewodu doktorskiego (§ 1.2 i §1.4)

1) poświadczenie posiadania tytułu zawodowego;

2) propozycja tematu i koncepcja rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej;

3) propozycja osoby do pełnienia funkcji promotora, także propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;

4) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;

5) informacja  o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

Ponadto kandydat może załączyć do wniosku:

  • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego;
  •  wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promotor rozprawy doktorskiej (§ 2. 1.)

Przeprowadzająca przewód doktorski Rada Wydziału wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem. Następuje to po wszczęciu przewodu doktorskiego.

W zależności od wymienionych przypadków Rada Wydziału może wyznaczyć dodatkowo:

1) drugiego promotora – w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej;

2) kopromotora – w przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego w ramach współpracy międzynarodowej (wspólnego przewodu doktorskiego);

3) promotora pomocniczego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady otwierania i prowadzenia przewodów doktorskich na Politechncie Gdańskiej w poszczególnych dyscyplinach można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych wydziałów uczelni prowadzących studia doktoranckie.
Wzory dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasady udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, którycgh obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej określa Zarządzenie Rektora nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.