Tryby postępowania w sprawie nadania stopnia doktora - okres przejściowy >>>

wszczęte postepowanie dyscyplina/dziedzina naukowa organ procedowania
przed 30.04.2019 Rada na zasadach i w trybie dotychczasowym, stopień nadawany jest w dziedzinie i dyscyplinie zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy
po 01.10.2019 Rada po zmianach została powołana Rada uczelni
Rada po zmianach nie została powołana Senat uczelni


podstawa prawna:

Nowy tryb:

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

podstawa prawna:

 • art. 192 ust. 2 i art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)

 • Uchwała Senatu PG  nr 367/2019/XXIV z 26 września 2019 r.  wraz z regulaminem określającym sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 • Uchwała Senatu PG nr 433/2020/XXIV z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wprowadzonego Uchwałą Senatu PG  nr 367/2019/XXIV z 26 września 2019 r. i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu

 • Uchwała Senatu PG nr 86/2021/XXV z 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wprowadzonego Uchwałą Senatu PG nr 433/2020/XXIV z dnia 11 marca 2020 r. i ustalenia tekstu jednolitego regulaminu

 


Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 1. poświadczenie posiadania tytułu zawodowego (kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lub dyplomu),
 2. potwierdzenie uzyskania efektów uczenia dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,
 3. rozprawę doktorską spełniającą warunki wymienione w art. 187 Ustawy,
 4. pozytywną opinię promotora lub promotorów,
 5. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego o minimalnej zawartości określonej w art. 186, ust. 1 p. 3. Ustawy.  

Promotor rozprawy doktorskiej:

 1. Promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy powoływani są spośród osób spełniających warunki określone w art. 190, ust 4-6 Ustawy oraz w przypadku uczestników Szkoły Doktorskiej PG także warunki dodatkowe określone w regulaminie tej szkoły. Powołanie więcej niż jednego promotora jest uzasadnione jedynie w przypadku, gdy reprezentują oni różne dyscypliny, a przyszła rozprawa doktorska mieć będzie charakter interdyscyplinarny.
 2. Promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy dla uczestnika szkoły doktorskiej powoływani są przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej w momencie określonym w art. 201 ust. 2. Ustawy.

Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

1.Wniosek kandydata o przeprowadzenie postępowania

2.Uchwały Rady (Senatu) dot. wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej, powołania komisji doktorskiej, powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski

3. Egzamin doktorski kandydata w dyscyplinie realizowanych badań (w szkołach doktorskich przed wszczęciem postępowania)

4. Recenzje przeprowadzone w 2 miesiące od zlecenia

5. Rada – dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, publikacja rozprawy (wraz ze streszczeniem i recenzjami) w BIP oraz w Systemie POL-on, zawiadomienie innych uczelni o terminie i miejscu obrony

6. Otwarte posiedzenie Rady/komisji doktorskiej - publiczna obrona wraz z dyskusją

7. Uchwała o nadanie stopnia doktora

Wzory dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasady udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej określa Zarządzenie Rektora nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.