Studia doktoranckie

 

Forma studiów

 

Studia doktoranckie trwają 4 lata i prowadzone są jako:

a) studia stacjonarne - bezpłatne,

b) studia niestacjonarne - płatne.

W trakcie studiów doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego. Studia doktoranckie kończą się zatwierdzeniem przez radę wydziału uzyskania przez doktoranta stopnia doktora.

 

Opłaty za SD niestacjonarne

* wysokość opłaty semestralnej / rocznej ustala rektor na wniosek dziekana (nie może przekraczać kosztów kształcenia)
* warunki odpłatności określa umowa zawarta na piśmie (wg wzoru określonego przez senat) między PG a doktorantem

* zasady pobierania opłat wiążące rektora przy zawieraniu umów, w tym tryb i warunki zwalniania doktorantów w całości lub w części z tych opłat uchwala senat

 

Organizacja roku akademickiego

 

Rok akademicki na studiach doktoranckich składa się z dwóch semestrów i rozpoczyna się nie później niż 1 października, a kończy najpóźniej 30 września roku następnego.  Organizację roku akademickiego ustala rektor po zasięgnięciu opinii samorządu studentów

Kalendarz roku akademickiego 2015/2016

Kalendarz roku akademickiego 2016/2017

 

Rekrutacja na SD

 

Senat uczelni określa corocznie warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie. Rekrutację  w trybie konkursowym przeprowadzają komisje rekrutacyjne.

wykaz dokumentów kto może aplikować jak aplikować tryb rekrutacji limit miejsc
wykaz dokumentów wraz z miejscem i terminiem składania ogłasza wydziałowa komisja rekrutacyjna na www PG na min. 2 m-ce przed rozpoczęciem roku akademickiego os. z kwalifikacjami II stopnia (mgr lub mgr inż.)

lub

beneficjent programu
"Diamentowego Grantu"

ukończony kierunek studiów musi odpowiadać lub być pokrewny dziedzinom SD

posiadająca zgodę kandydata na swojego opiekuna naukowego na uczelni
rejestracja elektroniczna na www.rekrutacja.pg.gda.pl oraz dostarczenie kompletu dokumentów w wersji papierowej konkursowy (listy rankingowe są ustalane na podstawie liczby punktów obliczanych jako średnia arytmetyczna nw)
z uwzględnieniem:

- średniej ocen z przebiegu studiów II st. lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku beneficjentów "Diamentowego grantu", którzy nie ukończyli studiów II st. - średniej ocen z przebiegu I st.
 
- dotychczasowych osiągnięć naukowych, zawodowych lub artystycznych kandydata

- wyników rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem (poziom wiedzy, motywacja i umiejętność komunikacji w j.angielskim)

+ ew. egzaminu dodatkowego z przedmiotu kierunkowego w przypadku osób, które ukończyły studia z innych dziedzin (na wniosek kierownika SD)
określa rada wydziału na wniosek dziekana

 

warunki rekrutacji kto przeprowadza okres rekrutacji wyniki rekrutacji możliwość odwołania
warunki ogólne -> opis procedury rekrutacyjnej i zasady ustalania listy rankingowej - zał. 3 do warunków rekrutacji na SD (US) wydziałowa komisja rekrutacyjna ds. studiów III st., powołana przez dziekana od 1.07.2015 do 30.09.2015 -
szczegółowy terminarz określa wydział dla SD,
w przypadku zgody rektora na dodatkową rekrutację (na wniosek dziekana) - do 14.11.2015
ogłaszane przez wydziałową komisję rekrutacyjną w sposób jawny na stronie PG i domowej wydziału - lista osób z punktacją, dodatkowo kandydaci otrzymują pisemną decyzję o wynikach postępowania rekrutacyjnego do rektora w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji, jedyną podstawą: wskazania naruszenia warunków i trybu rekrutacji;
decyzja rektora ostateczna

 

dodatkowe wymogi dotyczące rekrutacji os. które ukończyły studia II stopnia za granicą (obywatele polscy i cudzoziemcy)
* wykaz ocen
* zaświadczenie z uczelni o skali stosowanych  ocen
* dyplom jest wyłączony z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych lub przeszedł pozytywnie postępowanie nostryfikacyjne        
rekrutacja cudzoziemców
na ogólnych zasadach obowiązujących obywateli polskich w przypadku:
* cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
* posiadaczy ważnej Karty Polaka,
którzy zamierzają podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (ale mogą też wybrać studiowanie na zasadach obowiązujących pozostałych cudzoziemców)
na odrębnych warunkach w przypadku pozostałych cudzoziemców