Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców  przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

          W zakładce "Konkursy" znajdują się informacje o aktualnych naborach. 

 
 

Stypendia i inne świadczenia dla doktorantów na studiach doktoranckich

 

Doktoranci stacjonarni mają prawo ubiegania się o następujące świadczenia:

 • stypendium doktoranckie,  
 • zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (stypendium projakościowe),        
 • stypendia ze środków własnych wydziału;
 • stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego utworzonego przez Rektora,
 • świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM),
 • stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia.

 

Doktoranci na studiach niestacjonarnych mogą ubiegać się następujące świadczenia:

 • świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM),
 • nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia.

 

Doktorant może ubiegać się o pomoc z Funduszu Pomocy Materialnej (FPM) w formie:

 • stypendium dla najlepszych doktorantów;
 • stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 • stypendium socjalnego;
 • zapomogi finansowej.

 

Doktorant ma prawo:

 • korzystania z zasobów uczelni służących nauce, prowadzeniu zajęć dydaktycznych i prac badawczych na zasadach identycznych, jakie dotyczą pracowników Politechniki Gdańskiej,
 • zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, (w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych) na zasadach określonych w ustawie,
 • ubiegania się o stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktoranckich studiów stacjonarnych, na zasadach określonych w zarządzeniu rektora i inne formy finasowania określone innymi regulaminami uczelni,
 • ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, stypendium stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi, na zasadach określonych w zarządzeniu rektora,
 • ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni wraz z małżonkiem i dziećmi, na zasadach określonych w zarządzeniu rektora,
 • wnioskowania, do kierownika studiów o zmianę opiekuna naukowego pod warunkiem załączenia do wniosku zgody nowego opiekuna naukowego na podjęcie się pełnienia tej funkcji. Jeśli doktorant ukończył co najmniej cztery semestry to do wniosku musi zostać dołączona także zgoda dotychczasowego opiekuna. Nowym opiekunem może zostać jedynie osoba, która spełnia warunki, o których mowa w §12, ust. 3,
 • konta elektronicznego w systemie pocztowym Politechniki Gdańskiej w okresie odbywania przez niego studiów doktoranckich,
 • ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w  odrębnych przepisach,
 • przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, po uprzedniej pisemnej akceptacji terminu przez opiekuna i bezpośredniego przełożonego odpowiedzialnego za prawidłową realizację toku dydaktycznego,
 • miejsca do pracy umożliwiającego realizację postawionych celów naukowych i dydaktycznych.