Stypendia uczelni dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Tryb podejmowania studiów na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz wykaz cudzoziemców rekrutowanych na tych zasadach reguluje załącznik nr 3 do Uchwały Senatu PG nr 157/2018/XXIV z dn. 21.02.2018. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019.

 

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu ogłaszanego corocznie przez rektora. Laureaci konkursu stają się stypendystami uczelni po przejściu procedury rekrutacyjnej na studia doktoranckie i złożeniu ślubowania.

Oprócz stypendium, którego wysokość określana jest w danym konkursie, laureat konkursu może otrzymać zwolnienie z opłat za kształcenia na studiach doktoranckich.

Stypendyści uczelni nie mogą łączyć stypendium uczelni wypłacanego ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej ze stypendium strony polskiej (przyznawanym cudzoziemcom przez BUWIM) lub stypendium strony wysyłającej. 

Obecnie procedura konkursowa rozróżnia dwa typy stypendiów uczelni, o które mogą starać się cudzoziemcy - InterScholar PhD-Alpha (regulowane regulaminem stanowiącym Załącznik nr 2 do Pisma Okólnego Rektora nr 5/2018) i InterScholar PhD-Beta (regulowane regulaminem stanowiącym Załącznik nr 3 do Pisma Okólnego Rektora nr 5/2018). Niedopuszczalne jest pobieranie i aplikowanie o oba stypendia naraz.

 

Rodzaj stypendium InterScholar PhD-Alpha InterScholar PhD-Beta
Beneficjenci stypendium cudzoziemcy podejmujący stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich cudzoziemcy podejmujący stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, w tym posiadacze Karty Polaka, którzy wybrali te zasady, z preferencją dla kandydatów z następujcych krajów: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rosja,Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadżykistan, Iran, Irak, Syria, Wietnam,  kraje Afryki, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Macedonia, Czarnogóra, Albania
Struktura stypendium

stypendium finansowe na okres 4 lat (12 miesięcy w roku)

zwolnienie z opłat za studia na okres 4 lat

stypendium finansowe na 12 miesięcy (z opcją przedłużenia na 3 kolejne lata)

na wniosek doktoranta opcja zwolnienia z opłat za studia

Dokumenty aplikacyjne

Wniosek o stypendium + załączniki:

1) kopia 2 listów rekomendacyjnych wraz z danymi kontaktowymi osoby rekomendującej,

2) zgoda opiekuna naukowego

3) wykaz osiągnięć opiekuna naukowego z ostatnich 5 lat

Wniosek o stypendium + załączniki:

1) zgoda opiekuna naukowego

2) wykaz osiągnięć opiekuna naukowego z ostatnich 5 lat

Pozostałe wymogi

Laureaci konkursu są zobowiązani przedstawiać roczne sprawozdania z postępów w naukowych ze szczegółnym uwzględnieniem publikacji naukowych i wdrożeń o wysokim znaczeniu gospodarczym lub wpływie społecznym.

Laureaci konkursu w celu przedłużenia okresu pobierania stypendium na kolejne lata zobowiązani są zaliczyć poprzedni rok studiów.

Aby uzyskać przedłużenie okresu wypłaty stypendium na czwarty rok, doktoranci zobowiązani są otworzyć przewód doktorski do końca trzeciego roku.


KONKURSY NA STYPENDIA UCZELNI DLA CUDZOZIEMCÓW:

 

Konkursy na rok akademicki 2018/2019:

 

Konkurs na rok akademicki 2017/2018