Stypendia doktoranckie

 

Z aktualnym wykazem obowiązujących aktów prawnych w zakresie stypendium można się zapoznać w zakładce >>> Doktoranci / Akty prawne, natomiast aktualnie obowiązujące wzory wniosku o stypendium można znaleźć w zakładce >>> Doktoranci / Do pobrania.

 

Celem finansowania jest wsparcie dla doktorantów. Doktoranci sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

 

Wnioski o stypendium składane są bezpośrednio na wydziałach. Ich rozpatrywaniem zajmują się Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD). Więcej informacji poniżej oraz na stronach poszczególnych studiów doktoranckich.

 

kto przyznaje

kwota stypendium

okres pobierania stypendium

procedura aplikacji

prorektor ds. nauki PG ze środków wydziału po zaopiniowaniu wniosków przez Wydziałową Komisję Doktorancką

* 60% - 100 % min. wynagrodzenia zasadniczego asystenta, tj. min. 1.470 zł i max. 2.450 zł w 2016 r.
* wysokość i liczbę stypendiów na danym wydziale ustala dziekan po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów, prodziekana ds. nauki i kierownika SD - w ramach środków wydziału przeznaczonych na ten cel

* stypendium przyznawane na rok akademicki
* wypłata środków przez okres 12 miesięcy (od października do września) - co miesiąc z góry
* pierwsza wypłata środków po uprawomocnieniu się decyzji prorektora ds. nauki - z wyrównaniem za miesiące od początku roku akademickiego
* skreślenie z listy stypendialnej w przypadku ukończenia/skreślenia ze SD

* aplikowanie na początku roku akademickiego
* termin składania wniosków (max. 20. pażdziernika) określa rektor - prorektor ds. nauki
* dokładny termin publikowany na stronach www: samorządu doktorantów, SD na wydziałowych SD i przekazywany na adresy email syst. PG
* wniosek składa się do prorektora ds. nauki za pośrednictwem kierownika SD, niezależnie od wniosku o stypendium projakościowe

 

kryteria dostępu

wymagane dokumenty aplikacyjne

zgłaszany dorobek

procedura przyznawania stypendiów

* doktoranci I roku - bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym
* doktoranci II-IV roku:
-  terminowa realizacja programu SD przewidzianego na poprzedni rok akademicki, w tym praktyki zawodowej (zajęcia dydaktyczne prowadzone na PG)
- min. dobre wyniki zaliczeń i egzaminów objętych programem SD
- postępy w pracy naukowej i przygotowaniu pracy doktorskiej (pozytywna opinia opiekuna naukowego / promotora o postępach w pracy badawczej)
- otwarty przewód doktorski w przypadku IV roku
* doktoranci V-VI roku (w przypadku wydzielenia przez dziekana środków dla osób, które uzyskały zgodę na przedłużenie SD) - po spełnieniu kryteriów dla II-IV roku
* rada wydziału może, po zasięgnięciu opinii ustalić własne dodatkowe kryteria punktowane, uwzględniające specyfikę dyscypliny naukowej i charakter badań naukowych prowadzonych na wydziale
* kryteria stosowane przy tworzeniu list rankingowych (dotyczy wyłącznie trybu konkursowego) zawiera załącznik nr 3 do regulaminu stypendialnego

* wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego  (wzór: zał. 1 do regulaminu stypendialnego - dla doktorantów I roku / zał. 2 do regulaminu stypendialnego - dla doktorantów powyżej I roku)


* załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów dostępu (sposób dokumentowania określa WKD)

* wnioski niekompletne, zawierające nieprawdziwe dane lub obejmujące osiągnięcia uzyskane w innym okresie nie będą rozpatrywane
* w przypadku stwierdzenia przez WKD próby uzyskania stypendium na podstawie:
- zgłoszenia nieprawdziwych danych
- niezgodnego z prawdą oświadczenia dotyczącego osiągnięć
- naruszenia praw autorskich
WKD może wystąpić o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

* max. 5 wybranych osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim
* pod uwagę będą brane tylko opublikowane osiągnięcia, afiliowane na wydziale PG prowadzącym SD oraz  wprowadzone
do bazy rejestracji dorobku prac naukowo-badawczych (nie dotyczy doktorantów, którzy uzyskali zgodę na przeniesienie)
* na prośbę doktoranta  komisja może przyjąć do oceny również  nieopublikowane osiągnięcia z afiliacją jednostki, które zostały zatwierdzone do druku i odpowiednio udokumentowane, zgodnie z wymogami WKD podanymi w informacji o terminie składania wniosków
* w przypadku trybu konkursowego - min. 1 osiągnięcie w formie publikacji
* zgłaszane osiągnięcia bezpośrednio związane z rozprawą doktorską, niezwiązane z ubieganiem się o st. dr (hab) w innej jednostce naukowej
* każde osiągnięcie może być zgłoszone tylko raz

* w zależności od wydziału:
- tryb konkursowy, gdy liczba doktorantów uprawnionych do ubiegania się o stypendium > puli stypendiów (najlepsi doktoranci, którzy złożyli wniosek) -> lista rankingowa dla prorektora ds nauki
- tryb pozakonkursowy, gdy liczba doktorantów uprawnionych do ubiegania się o stypendium ≤ puli stypendiów (wszyscy doktoranci, którzy złożyli wniosek) -> lista dla prorektora ds nauki
* wnioski opiniują Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD) -> wstępna lista osób rekomendowanych do przyznania stypendium publikowana na stronie www DSN
* 7 dni kalendarzowych na ewentualny wniosek do WKD o ponowne naliczenie punktów (w przypadku stwierdzenia niezgodności w ich naliczaniu) - uwaga! zakaz zgłaszania nowych osiągnięć w odwołaniu
* przekazanie zweryfikowanej przez WKD listy rankingowej wraz z negatywnie zaopiniowanymi odwołaniami do decyzji prorektora ds. nauki
* decyzja prorektora ds. nauki ws odwołań i publikacji listy stypendialnej na stronie www DSN
* ewentualne odwołania do prorektora ds. nauki o ponowne rozpatrzenie sprawy
* decyzja prorektora ds. nauki ws odwołań i publikacja ostatecznej listy stypendialnej  na stronie www DSN