Stypendia doktoranckie

 

Z aktualnym wykazem obowiązujących aktów prawnych w zakresie stypendium można się zapoznać w zakładce >>> Doktoranci / Akty prawne, natomiast aktualnie obowiązujące wzory wniosku o stypendium można znaleźć w zakładce >>> Doktoranci / Do pobrania.

 

Celem finansowania jest wsparcie dla doktorantów. Doktoranci sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

 

Wnioski o stypendium składane są bezpośrednio na wydziałach. Ich rozpatrywaniem zajmują się Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD). Więcej informacji poniżej oraz na stronach poszczególnych studiów doktoranckich.

 

kto przyznaje

kwota stypendium

okres pobierania stypendium

procedura aplikacji

prorektor ds. nauki PG ze środków wydziału po zaopiniowaniu wniosków przez Wydziałową Komisję Doktorancką

* 60% - 100 % min. wynagrodzenia zasadniczego asystenta, tj. min. 1.470 zł i max. 2.450 zł.
* wysokość i liczbę stypendiów na danym wydziale ustala dziekan po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów, prodziekana ds. nauki i kierownika SD - w ramach środków wydziału przeznaczonych na ten cel

* stypendium przyznawane na rok akademicki
* wypłata środków przez okres 12 miesięcy (od października do września) - co miesiąc z góry
* pierwsza wypłata środków po uprawomocnieniu się decyzji prorektora ds. nauki - z wyrównaniem za miesiące od początku roku akademickiego
* skreślenie z listy stypendialnej w przypadku ukończenia/skreślenia/rezygnacji ze SD

* aplikowanie na początku roku akademickiego
* termin składania wniosków (max. do 20. października) ustala dziekan
* dokładny termin publikowany na stronach www: samorządu doktorantów, SD na wydziałowych SD i przekazywany na adresy email syst. PG
* wniosek składa się do prorektora ds. nauki za pośrednictwem kierownika SD, niezależnie od wniosku o stypendium projakościowe

 

kryteria dostępu

wymagane dokumenty aplikacyjne

zgłaszany dorobek

procedura przyznawania stypendiów

* min. 50 % doktorantów II-III roku SD (którzy rozpoczęli studia począwszy od r.a. 2017/2018), a na kolejnych latach studiów min. odsetek stypendystów powinien odpowiadać odsetkowi stypendystów w r.a. 2015/2016 (zasada proporcji)
* doktoranci II-IV roku:
-  terminowa realizacja programu SD przewidzianego na poprzedni rok akademicki, w tym praktyki zawodowej (zajęcia dydaktyczne prowadzone na PG)
- min. dobre wyniki zaliczeń i egzaminów objętych programem SD
- postępy w pracy naukowej i przygotowaniu pracy doktorskiej (pozytywna opinia opiekuna naukowego / promotora o postępach w pracy badawczej)
* doktoranci V-VI roku (w przypadku wydzielenia przez dziekana środków dla osób, które uzyskały zgodę na przedłużenie SD) - po spełnieniu kryteriów dla II-IV roku z pominięciem kryterium terminowości
* rada wydziału może ustalić własne dodatkowe kryteria punktowane, uwzględniające specyfikę dyscypliny naukowej i charakter badań naukowych prowadzonych na wydziale

* wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (wzór: zał. 2 do regulaminu stypendialnego - dla doktorantów powyżej I roku)
* załączniki do wniosku potwierdzające spełnienie kryteriów dostępu (sposób dokumentowania określa WKD)

* w przypadku stwierdzenia przez WKD próby uzyskania stypendium na podstawie zgłoszenia osiągnięć:
- nieprawdziwych
- uzyskanych z naruszeniem praw autorskich
- uzyskanych w okresie innym niż poprzedni rok akademicki,
WKD może wystąpić:
- o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego za naruszenie zasad zapisanych w Kodeksie Etyki PG, 
- do rektora o zawieszenie wypłaty stypendium, a po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, o pozbawienie stypendium i zwrot wypłaconych kwot

* w przypadku doktorantów powyżej I roku max. 5 wybranych osiągnięć uzyskanych  w poprzednim roku akademickim (1 X - 30 IX) 
* pod uwagę będą brane tylko opublikowane osiągnięcia, afiliowane na wydziale PG prowadzącym SD oraz  wprowadzone do bazy rejestracji dorobku prac naukowo-badawczych najpóźniej do 30 września roku, w którym składany jest wniosek i zatwierdzone przed terminem złożenia wniosku
* za osiągnięcia nieudokumentowane, zawierające nieprawdziwe dane, osiągnięcia zgłoszone i zaakceptowane przez WKD w poprzednich latach lub osiągnięcia uzyskane w okresie innym niż poprzedni rok akademicki, nie będą przyznawane punkty.
*  komisja może przyjąć do oceny również  nieopublikowane osiągnięcia z afiliacją jednostki, które zostały zatwierdzone do druku i odpowiednio udokumentowane, a WKD poinformowało o tym w ogłoszeniu stypendialnym
* w przypadku trybu konkursowego - min. 1 osiągnięcie w formie publikacji naukowej lub patentu
* zgłaszane osiągnięcia bezpośrednio związane z rozprawą doktorską, niezwiązane z ubieganiem się o st. dr (hab) w innej jednostce naukowej
* każde osiągnięcie może być zgłoszone tylko raz

* w zależności od wydziału:
- tryb konkursowy, gdy liczba doktorantów uprawnionych do ubiegania się o stypendium > puli stypendiów (najlepsi doktoranci, którzy złożyli wniosek) -> lista rankingowa dla prorektora ds nauki
- tryb pozakonkursowy, gdy liczba doktorantów uprawnionych do ubiegania się o stypendium ≤ puli stypendiów (wszyscy doktoranci, którzy złożyli wniosek) -> lista dla prorektora ds nauki
* wnioski opiniują Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD) -> wstępna lista rankingowa publikowana na stronach www wydziałowych SD i   DSN
* 7 dni kalendarzowych na ewentualny wniosek do WKD o ponowne naliczenie punktów (w przypadku stwierdzenia niezgodności w ich naliczaniu) - uwaga! zakaz zgłaszania nowych osiągnięć w odwołaniu oraz zmiany pierwotnego wniosku o stypendium
* przekazanie zweryfikowanej przez WKD listy rankingowej wraz z negatywnie zaopiniowanymi wnioskami o ponowne naliczenie punktów do decyzji prorektora ds. nauki
* decyzja prorektora ds. nauki ws stypendiów -  publikacja listy stypendialnej na stronie www DSN i wydawanie indywidualnych decyzji stypendialnych
* ewentualne wnioski do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy po potwierdzeniu odbioru decyzji
* decyzja rektora ws otrzymanych wniosków - utrzymanie lub zmiana poprzedniej decyzji