Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia 

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od 2019 r. doktoranci mogą ubiegać się o Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców.
Wiecej informacji o pierwszym konkursie w Aktualnościach (link).

 

 

 

 

 

Z aktualnym wykazem obowiązujących aktów prawnych w zakresie stypendium można się zapoznać w zakładce >>> Doktoranci / Akty prawne, natomiast aktualnie obowiązujący wzór wniosku o stypendium można znaleźć w zakładce >>> Doktoranci / Do pobrania.

 

Celem finansowania jest wsparcie najzdolniejszych doktorantów. Doktoranci sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

 

Stypendium przyznawane jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji poniżej i  na stronie MNiSW.

kto przyznaje

kwota stypendium

okres pobierania stypendium

procedura aplikacji

minister MNiSW na wniosek prorektora ds. nauki

max. 25.000 zł

* stypendium przyznawane jest na rok akademicki
* stypendium wypłacane jest jednorazowo - przez PG w ciągu 14 dni od daty wpływu środków z MNiSW

* doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium prorektorowi ds. nauki za pośrednictwem dziekana
* prorektor ds. nauki przedkłada wniosek z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia do zaopiniowania przez radę wydziału
* pozytywnie zaopiniowane wnioski wraz z oświadczeniami doktorantów prorektor ds nauki przekazuje do MNiSW - do dn. 15 X
* w przypadku braków formalnych - 7 dni na poprawienie wniosku / uzupełnienie braków od daty doręczenia wezwania przez prorektora ds nauki
* MNiSW sporządza listy rankingowe w oparciu o przyznane punkty - stypendia przyznawane są max. 84 doktorantom z najwyższą liczbą pkt

 

kryteria dostępu

wymagane dokumenty aplikacyjne

zgłaszany dorobek

* doktoranci II-IV roku SD (najwcześniej po zaliczeniu I roku)

* zaliczenie roku studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskanie w danym roku akademickim wpisu na kolejny rok studiów doktoranckich, przewidziany programem tych studiów

* wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne związane z odbywanymi studiami doktoranckimi (dziedziną/dyscypliną nauki/sztuki) lub sportowymi (zgodnie z § 3 rozp.) - od rozpoczęcia SD do 30 września roku ubiegania się o stypendium

* wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (wzór - zał. do rozp.)

* dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć (zgodnie z § 4 ust. 3 rozp)

* oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie imienia i nazwiska w przypadku uzyskania stypendium na stronie www urzędu obsługującego MNiSW

* wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne związane z dziedziną/dyscypliną nauki/sztuki, w których utworzone SD lub sportowe (zgodnie z § 3 rozp.) - od rozpoczęcia SD (a w przypadku wcześniejszych dokotrant otrzymał ostatnie stypendium) do 30 IX roku ubiegania się o stypendium