Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

 

Informujemy, że Zarządzeniem Rektora nr 1/2017 z dnia 3.01.2017 r. został wprowadzony Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego

 

Z Własnego Funduszu Stypendialnego są wypłacane następujące stypendia rektora skierowane do doktorantów:

 

1) Stypendia uczelni dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

 

W dn. 21 kwietnia 2017 r. Pismem Okólnym Rektora nr 6/2017 w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego wprowadzono regulamin konkursu o stypendium uczelni dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.
Tryb podejmowania studiów na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz wykaz cudzoziemców rekrutowanych na tych zasadach reguluje załącznik nr 3 do Uchwały Senatu PG Nr 65/2017/XXIV z 19 kwietnia 2017 r w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2017/2018.

 

Stypendia przyznawane są w drodze konkursu ogłaszanego corocznie przez rektora. Laureaci konkursu stają się stypendystami uczelni po przejściu procedury rekrutacyjnej na studia doktoranckie i złożeniu ślubowania.

Oprócz stypendium, którego wysokość określana jest w danym konkursie, laureat konkursu otrzymuje zwolnienie z opłat za kształcenia na studiach doktoranckich.

Stypendyści uczelni nie mogą łączyć stypendium uczelni wypłacanego ze środków Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej ze stypendium strony polskiej (przyznawanym cudzoziemcom przez BUWIM) lub stypendium strony wysyłającej. 

 

 

2) Stypendia Santander dla doktorantów i pracowników PG

 

Uwaga! Zmianie uległ adres mailowy, na który należy przesyłać zgłsozenia. Poprawny adres to: santander.dsn@pg.edu.pl

 

Stypendia mogą być przeznaczone na pokrycie lub dofinansowanie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, rozwojem kompetencji zawodowych oraz wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych o charakterze międzynarodowym, organizowanych poza Trójmiastem na terenie Polski i za granicą oraz krótkoterminowych stażach, praktykach i szkoleniach (np. international staff weeksjob shadowing) organizowanych za granicą.

Wysokość stypendium każdorazowo wynosi 2 000 zł.

Wniosek o stypendium należy podpisać odręcznie i utrwalić w formacie PDF lub JPG (w formie skanu lub zdjęcia). Do wniosku należy dołączyć zgłoszenie na konferencję lub wyjazd zagraniczny, a w przypadku jego braku – rekomendację opiekuna naukowego/promotora doktoranta lub kierownika katedry /bezpośredniego przełożonego pracownika wraz z uzasadnieniem celowości wyjazdu. Załącznik może mieć formę osobnego dokumentu zapisanego w formacie PDF, JPG, bądź załączonego maila.