Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

Informujemy, że Pismem Okólnym nr 1/2017 z dnia 3.01.2017 r. został wprowadzony Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego. 

 

Competition for university scholarships for foreigners undertaking full-time doctoral studies on principles other than those applicable to Polish citizens

Pursuant to Article 2 (1) and (2) of the regulations for a competition for university scholarships for foreigners undertaking full-time doctoral studies on principles other than those applicable to Polish citizens
Rector of Gdansk University of Technology 
announce
a competition for university scholarships for foreigners undertaking full-time doctoral studies on principles other than those applicable to Polish citizens

Number of scholarships: 3 scholarships of 2 000 PLN per month paid for four years, valid from the moment of the contest settlement.

Application deadline: June 9, 2017
The application together with the required attachments may be submitted in two ways:
1) in electronic form to the email address scholarship-PhD@pg.gda.pl, or
2) in paper version to: Department of Scientific Affairs, Gdańsk University of Technology, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland

The application includes:
1. Candidate’s application / application form - .doc/
2. Attachment 1. – Letters of recommendation, together with contact details of the recommender
3. Attachment 2. - consent of the supervisor
4. Attachment 3 - list of achievements of the supervisor.

Konkurs na stypendia uczelni dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Zgodnie z par 2 ust 1 i 2 regulaminu konkursu o stypendium uczelni dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich
Rektor Politechniki Gdańskiej

ogłasza
konkurs na stypendia uczelni dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Liczba stypendiów: 3 stypendia w wysokości 2 000 zł miesięcznie wpłacane w okresie czteroletnim, obowiązującym od momentu rozstrzygnięcia konkursu.

Termin składania wniosków: 9 czerwca 2017 r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć na dwa sposoby:

  1. w formie elektronicznej na adres mailowy scholarship-PhD@pg.gda.pl, lub
  2. w wersji papierowej na adres: Dział Spraw Naukowych Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska

Aplikacja powinna zawierać:

  1. Wniosek kandydata /wniosek- .doc/
  2. Załącznik 1. – listy rekomendacyjne wraz z danymi kontaktowymi osoby rekomendującej
  3. Załącznik 2. – zgoda opiekuna naukowego
  4. Załącznik 3 – wykaz osiągnięć opiekuna naukowego.