Stypendia Santander dla doktorantów i pracowników PG

 

W dn. 16 sierpnia 2017 r. Pismem Okólnym Rektora nr 16/2017 w ramach Własnego Funduszu Stypendialnego wprowadzono regulamin określający kryteria przyznawania i wypłacania stypendiów Santander Universidades pracownikom i doktorantom Politechniki Gdańskiej, ufundowanych przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A.

Uwaga! Zmianie uległ adres, na który należy przesyłać zgłoszenia. Poprawny adres to: santander.dsn@pg.edu.pl

 

Stypendia mogą być przeznaczone na pokrycie lub dofinansowanie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, rozwojem kompetencji zawodowych oraz wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych o charakterze międzynarodowym, organizowanych poza Trójmiastem na terenie Polski i za granicą oraz krótkoterminowych stażach, praktykach i szkoleniach (np. international staff weeksjob shadowing) organizowanych za granicą.

Wysokość stypendium każdorazowo wynosi 2 000 zł.

Wniosek o stypendium należy podpisać odręcznie i utrwalić w formacie PDF lub JPG (w formie skanu lub zdjęcia). Do wniosku należy dołączyć zgłoszenie na konferencję lub wyjazd zagraniczny, a w przypadku jego braku – rekomendację opiekuna naukowego/promotora doktoranta lub kierownika katedry /bezpośredniego przełożonego pracownika wraz z uzasadnieniem celowości wyjazdu. Załącznik może mieć formę osobnego dokumentu zapisanego w formacie PDF, JPG, bądź załączonego maila.


KONKURSY NA STYPENDIA SANTANDER:

Konkurs nr 1

Konkurs nr 2