Szkoła doktorska na Politechnice Gdańskiej

Na Politechnice Gdańskiej 18 kwietnia została utworzona Szkoła Doktorska, prowadzona wspólnie z dwoma gdańskimi instytutami Polskiej Akademii Nauk - Instytutem Maszyn Przepływowych (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego (IBW PAN), która od roku akademickiego 2019/2020 będzie oferować kształcenie w ramach 12 dyscyplin.

Obecnie przygotowywane są wewnętrzne dokumenty, które uregulują funkcjonowanie szkoły i kształcenie w jej ramach doktorantów, które rozpocznie się z początkiem roku akademickiego 2019/2020.

Harmonogram powstania Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej:

 

Aktualny stan prac związanych z uruchomieniem szkoły doktorskiej na Politechnice Gdańskiej znajdą Państwo w zakładce Doktoranci i szkoła doktorska, w ramach portalu PG poświęconego zmianom wprowadzanym na uczelni w związku z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki oraz na stronie dedyktowanej szkole doktorskiej

 

 Szkoły doktorskie w Polsce - ogólne informacje

Reforma szkolnictwa wyższego wprowadzona nową ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (ustawa 2.0, zwana też Konstytucją dla Nauki) wprowadza szereg zmian w zakresie zarządzania uczelnią, kształcenia studentów i doktorantów oraz prowadzenia i oceny badań naukowych. Z treścią ustawy można zapoznać się tutaj >>>, podsumowaniem zmian – tutaj>>>

Doktoranci i młodzi naukowcy

  • nowy model kształcenia doktorantów – szkoły doktorskie,
  • stypendia dla każdego doktoranta,
  • nowe rozwiązania mające na celu podniesienie jakości rozpraw doktorskich,
  • urlopy rodzicielskie dla doktorantów,
  • nowe zasady przyznawania uprawnień do nadawania stopnia doktora.

W zakresie studiów doktoranckich ustawa wprowadza szkoły doktorskie, które będą prowadzone przez uczelnie i instytuty naukowe posiadające co najmniej kategorię naukową na poziomie B+ w dwóch dyscyplinach, a w okresie przejściowym przez podmioty posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora, przez co zakłada się, że całkowicie zmieni model kształcenia doktorantów w Polsce z umasowionego na elitarny i projakościowy.  Szkoły rozpoczną swoje funkcjonowanie od r.a. 2019/2020 (pierwszy rocznik zarekrutowany na nowych zasadach), co oznacza, że doktoranci, którzy rozpoczną studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.

Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej, począwszy od 1 października 2019 r., otrzyma stypendium. Doktorantów, zrekrutowanych na studia doktoranckie przed r.a. 2019/2020 nie obejmie system powszechnych stypendiów. Będą oni pobierać stypendia na dotychczasowych zasadach.

Doktoranci, którzy rozpoczną naukę w szkołach doktorskich zobowiązani są do odbycia do 60 godzin praktyk zawodowych rocznie. Natomiast doktoranci kontynuujący naukę na starych zasadach zobowiązani są do odbycia do 90 godzin praktyk zawodowych rocznie.

Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy jednak zatrudnienia w celu realizacji projektu badawczego.  Po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym zakaz ten nie obowiązuje.

Stopień doktorski będzie można uzyskać zarówno w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, jak i w trybie eksternistycznym. Przewody doktorskie na starych zasadach będzie można otwierać do 30 kwietnia 2019 r. (i zakończyć do 31 grudnia 2021 r.), a na nowych – od 1 października 2019 r. (postępowania ws nadania stopnia doktora nie w okresie 1 maja – 30 września 2019 r. nie będą wszczynane).

Poniżej znajdą Państwo odsyłacze do zakładek MNiSW zawierających odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie doktorantów, szkół doktorskich i cudzoziemców dotyczące nowej ustawy 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Materiały są na bieżąco aktualizowane, dlatego też prosimy regularnie odwiedzać stronę internetową.