Postępowania w sprawie o uzyskanie tytułu naukowego, wszczęte na Politechnice Gdańskiej przed 30.04.2019 r. są prowadzone wg trybu dotychczasowego, z tym, że uchwały w ramach tych postępowań podejmowane są przez Senat PG – PO Rektora PG nr 33/2019


Nowy tryb:

Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora od 1 października 2019 r.

Wnioskuje osoba zainteresowana (rady jednostek organizacyjnych nie będą już inicjować postępowań)

Tytuł profesora nadaje się osobie, która:

  1. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz:
    wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,
  2. uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.
  3. posiada artykuły naukowe opublikowane:
  • w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  • przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

4. posiada monografie naukowe wydane przez:

  • wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
  • jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.