Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  (Rozdział 3.) >>>

podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora; oraz  art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1767); oraz Rozporządzenie MNiSW z dnia 30 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz..1586) - obejmuje postępowania przeprowadzane od 1 października 2016 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wnioskowanie w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (§ 12.2-5)

Wniosek wraz z załącznikami składane są w wersji papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. Dokumenty składane kierownikowi jednostki organizacyjnej obejmują:

1) poświadczone przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21a ustawy;

2) autoreferat, w języku polskim i w języku angielskim, przedstawiający:

a) osiągnięcia naukowe lub artystyczne,

b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:

– zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,
– otwartych przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczy w charakterze promotora,
– sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych lub przewodach habilitacyjnych,

c) działalność popularyzującą naukę lub sztukę;

3) ankietę oceny osiągnięć naukowych lub artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 ustawy – po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------