Tryby postępowań w sprawie nadania tytułu profesora

wszczęte postępowanie organ procedowania
przed 30.04.2019 r. Senat PG
od 1.10.2019 r. indywidualne wnioskowanie do Rady Doskonałości Naukowej
Postępowania w sprawie o uzyskanie tytułu naukowego wszczęte na Politechnice Gdańskiej przed 30.04.2019 r., są prowadzone wg trybu dotychczasowego, a uchwały w ramach tych postępowań podejmowane są przez Senat PG – PO Rektora PG nr 33/2019

Nowy tryb:

Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora od 1 października 2019 r.

Wnioskuje osoba zainteresowana (rady jednostek organizacyjnych nie będą już inicjować postępowań)

Tytuł profesora nadaje się osobie, która:

  1. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz:
    wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne
  2. uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych
  3. posiada artykuły naukowe opublikowane:
  • w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu
  • przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów

4. posiada monografie naukowe wydane przez:

  • wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu
  • jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy

Tryb postępowania w sprawie nadania tytułu profesora

1. Złożenie wniosku do RDN

RDN: Wymagane dokumenty w ramach wnioskowania w sprawie nadania tytułu profesora

1. Wniosek przewodni
2. Dane wnioskodawcy
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego
4. Autoreferat przedstawiający opis wybitnych osiągnięć naukowych lub artystycznych (zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt. 1 ustawy)
5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych
6.Informacja o uprzednim ubieganiu się o nadanie tytułu profesora
7.Kopie prac uznanych za najważniejsze osiągnięcia - tylko dane elektroniczne, nie jest wskazane przedkładanie dorobku w wersji papierowej
8.Oświadczenie lustracyjne - załącznik nr 1a.
9.Oświadczenie lustracyjne - załącznik nr 2a.
10. Potwierdzenie dokonania opłaty (zgodnie z art. 182 ust. 1 ustawy)

2. Proces recenzji wniosku w postępowaniu ws. nadania tytułu profesora - 4 miesiące

3. Zakończenie postępowania nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniej opinii recenzentów - decyzją administracyjną RDN wnioskuje do Prezydenta RP o nadanie tytułu profesora

4. Procedura Kancelarii Prezydenta RP