UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury

 

Celem organizacji UNESCO jest wspieranie międzynarodowej współpracy w imię pokojowych idei tolerancji i szacunku wobec wolności i praw obywatelskich. Tym samym realizowany jest szereg inicjatyw edukacyjnych oraz przedsięwzięć badawczych i inicjatyw współpracy międzynarodowej profilowanej na ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Zamysłem działalności UNESCO jest aktywizacja i pogłębianie świadomości społeczeństw o możliwościach przeciwdziałania zagrożeniom destrukcji środowiska ludzkiej egzystencji.

Międzynarodowe programy współpracy naukowej, w które zaangażowana jest Polska:

Międzynarodowy Program Hydrologiczny – IHP /Zarządzanie zasobami wodnymi, w tym wykorzystania wody pitnej na obszarach narażonych na jej deficyty, oraz zarządzanie ryzykiem występującym w systemach wodnych w skali globalnej.

Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna – IOC / Nadzór nad programami oceanograficznymi, w tym Światowego Systemu Obserwacji Oceanu (GOOS), których celem jest udoskonalanie działań prognostycznych wobec zjawisk naturalnych. Badania nad rolą oceanu wobec zmian klimatycznych.

Międzynarodowy Program Korelacji Geologicznej – IGCP / Poszerzanie wiedzy w zakresie nauk o ziemi i zarządzania zasobami naturalnymi. Implementacja współpracy i rozwoju na rzecz obserwacji środowiska.

Międzynarodowy Program Nauk Społecznych „Zarządzanie przemianami społecznymi” - MOST / Badania przemian społecznych, w tym analizy społeczeństw wielokulturowych i wieloetnicznych, oraz rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie. 

Międzynarodowy Program „Człowiek i Biosfera”– MAB /Ochrona różnorodności biologicznej i ekologicznej w ramach patronatu nad rezerwatami (Światowa Sieć Rezerwatów Biosfery). Wzmacnianie świadomości społecznej o potrzebie zrównoważonej relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym.

Międzynarodowe centra doskonałości i współpracy naukowej:

  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IICMB)
  • Międzynarodowe Centrum Gęstej Namagnetyzowanej Plazmy (ICDMP)
  • Międzynarodowe Centrum Współpracy w dziedzinie Bioinformatyki (ICCB)

 

Inne inicjatywy UNESCO:

L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

Konkurs na roczne stypendium dla młodych pracowników naukowych – kobiet, które zmierzają ku zakończeniu prac doktorskich lub habilitacyjnych w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych. Nagroda fundowana jest przez Polski Komitet do Spraw UNESCO wraz z polskim oddziałem firmy kosmetycznej L'Oréal.