Punktacja za publikacje zgodnie z Rozporządzeniem (Dz. U. 2015 poz. 2015) 
dot. parametryzacji jednostek naukowych za lata 2013-2016, które zostanie przeprowadzone w 2017 r.

Grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz grupy nauk humanistycznych i społecznych – dot. WZiE

Rodzaj publikacji

Zmiany dot. wartości punktów

Dotychczasowa wartość punktów

Publikacje w czasopismach

1.

Recenzowane artykuły wydane w czasopismach punktowanych wymienionych w wykazach A, B, C MNiSW

zgodnie z wykazami obowiązującymi za dany rok

2.

Recenzowana publikacja w języku innym niż polski (min 0,5 ark. wyd.) wydana w  zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych

5 pkt.

4 pkt. (dot. tylko WZiE)

3.

Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym

 

Wartość punktów odpowiada najniżej punktowanej publikacji w czasopiśmie naukowym wymienionym w części A wykazu ministra (15 pkt.)

brak

Publikacje monograficzne

Rodzaj wydania

Liczba autorów

Zmiany dot. wartości punktów

Dotychczasowa wartość punktów

1.

Monografia naukowa

do 3-ch, co najmniej 1 afiliacja

25 pkt.

Ewaluacja na podstawie języka wydania:

Monografie naukowe: 25 i 20 pkt.

Rozdziały: 5 i 4 pkt.

Redakcja: 5 i 4 pkt.

od 4-ch i więcej

25 pkt*Ajn/A

2.

Wieloautorska monografia naukowa (rozdziały) bez redaktora

od 4-ch i więcej (afiliacja jednej jn)

15 pkt.

3.

Wieloautorska monografia naukowa (rozdziały łącznie 6 ark. wyd.) z redaktorem

od 4-ch i więcej (afiliacja jednej jn)

15 pkt.

4.

Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej
oraz z różnymi afiliacjami

do 3-ch

2,5 pkt.

od 4-ch i więcej

5 pkt.

5.

Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej

od 4-ch i więcej dot. całej monografii

5 pkt.

Ajn – liczba autorów afiliujących monografię w jednostce naukowej, A – całkowita liczba autorów.

 

NOWE DEFINICJE

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015 poz. 2015) publikowane prace naukowe rozumie się jako:

Artykuł naukowy

§ 8.2. Przez publikację rozumie się recenzowany artykuł naukowy zamieszczony w czasopiśmie naukowym, prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym, przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki, wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych recenzowane opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym oraz glosy lub komentarze prawnicze.

 

Artykuł wydany w suplemencie

§ 8.5. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się publikacje w suplementach lub zeszytach specjalnych czasopism naukowych pod warunkiem, że stanowią kolejne numery czasopisma naukowego umieszczonego w wykazie czasopism, o którym mowa w § 14 ust. 1.

 

Monografia naukowa

§ 8.3. Monografie naukowe (w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków) zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;

2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;

3) poddane były procedurze recenzji wydawniczych;

 4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;

5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;

6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.2)), lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;

7) posiadają nadany numer ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

 

§ 8.6. Do monografii nie zalicza się skryptów akademickich i podręczników akademickich, jeżeli nie spełniają wszystkich warunków określonych w ust. 3, monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

 

Rozdział monograficzny

§ 8.7. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego (…) oraz hasła opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i  słownikowych o  objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, spełniających wymagania określone w ust. 3.

 

Monografia wybitna

§ 8.4. Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło „wybitne” stanowi prestiżowa nagroda, przyznana w okresie objętym oceną: nagroda Prezesa Rady Ministrów, ministra, właściwego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zagranicznego towarzystwa naukowego, organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu.

Zasady punktowania monografii wybitnej zob. załączniki 5 i 6 Rozporządzenia (karty kompleksowej oceny jednostki naukowej).