Strona w trakcie tworzenia.

 

Usługi doradcze i wsparcie dla doktorantów

 

Dział Spraw Naukowych:

 • wsparcie w zakresie dokumentacji prac naukowo-badawczych,
 • udzielanie pracownikom Politechniki konsultacji z zakresu informacji o potencjalnych strumieniach finansowania badań,
 • koordynowanie spraw związanych ze studiami doktoranckimi.

Więcej informacji >>> na stronie DSN.

 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii - wsparcie w zakresie:

 • weryfikacji wniosków grantowych,
 • udostępniania praw do wyników prac badawczych prowadzonych przez pracowników Uczelni,
 • realizacji projektów badawczych i usług na zlecenie firm i instytucji (badania zlecone),
 • tworzenia spółek spin-off w oparciu o wyniki badań Uczelni we współpracy z Excento sp z o.o.

Więcej informacji >>> na stronie CTWiT.

 

Akademicki Inkubator Gospodarczy:

 • świadczenie usług doradczych w zakresie: zakładania własnej działalności gospodarczej, pozyskiwania źródeł dofinansowania działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej, opracowywania i przygotowania biznes planu, 
 • pomoc w kontaktach z instytucjami otoczenia biznesu.

Więcej informacji >>> na stronie AIG.

 

Zespół Rzeczników Patentowych:

 • wsparcie z zakresu ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań,
 • informacja patentowa.

Więcej informacji >>> na stronie ZRP

 

Dział Projektów:

 • konsultacje i pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących zasad współfinansowania projektów, kryteriów oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedur,
 • wsparcie dla kierowników projektów w zakresie opracowania i kompletowania dokumentów stanowiących załączniki do wniosku.

Więcej informacji >>> na stronie DP

 

Biuro Karier:

 • badanie predezpozycji zawodowych, testy on-line - opis wyników, obszarów rozwoju i predyspozycji,
 • indywidualne spotkania konsultacyjne - pomoc w tworzeniu ścieżki kariery, ocenie potencjału zawodowego (np. w zakresie kompetencji menadżerskich), podejmowaniu decyzji dotyczących pracy.

Więcej informacji >>> na stronie BK

 

Centrum Pomocy Psychologicznej:

 • bezpłatna pomoc psychologa i psychoterapeuty.

Więcej informacji >>> na stronie DSS