NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - Młody Pracownik Nauki

  • Wniosek o nagrodę rektora dla Młodego Pracownika Nauki - pobierz (.doc)

 

NAGRODA MIASTA GDAŃSKA im. Jana Heweliusza

 

NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW

Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny - pobierz (.doc)

Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne - pobierz (.doc)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz (.doc)

 

 

NAGRODY MINISTRA

Kto wnioskuje

Termin składania wniosku

Podstawa prawna

1. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia prowadzące do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki, uzyskane w szczególności w obszarach wiedzy obejmujących obszary nauk ścisłych, technicznych, społecznych i humanistycznych.

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni

 

tylko 1 kandydat w danej kategorii

31.03.

 - elektronicznie - ePUAP;  lub

  • pocztą tradycyjną (cd lub pendrive-  skompresowane wniosek i załączniki podpisane podpisem elektronicznym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA  WYŻSZEGO z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej wraz z późn zm. ROZPORZĄDZENIE z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2224)Jednolity tekst Rozporządzenia Ministra.

2. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, w jednym z 8 obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065), a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni

31.03.

- elektronicznie - ePUAP;  lub

pocztą tradycyjną (cd lub pendrive-  skompresowane wniosek i załączniki podpisane podpisem elektronicznym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej wraz z późn zm. ROZPORZĄDZENIE z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2224)Jednolity tekst Rozporządzenia Ministra.

3. Nagrody za osiągnięcia naukowe:

1) osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki;

2) osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki

 

Osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym

na wniosek Rektora

 

tylko 1 kandydat w danej kategorii

31.03.

elektronicznie - ePUAP

do 7.03 do Działu Spraw Naukowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 września 2016r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

4. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne przyznaje się za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych.

 

Osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym

na wniosek Rektora

tylko 1 kandydat w danej kategorii

31.03.

elektronicznie - ePUAP

do 7.03 do Działu Spraw Naukowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 września 2016r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

5. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznaje się  nauczycielom akademickim, w szczególności pełniącym funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:

1) jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej;

2) jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji;

3) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.

 

Osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim

na wniosek Rektora

 

tylko 1 kandydat w danej kategorii

31.03.

elektronicznie - ePUAP

 

Dokumentacja powinna być złożona do 7.03 do Działu Spraw Naukowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 września 2016r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

6. Nagrody za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przyznaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

na wniosek Rektora

31.03.

elektronicznie - ePUAP

Dokumentacja powinna być złożona do 7.03 do Działu Spraw Naukowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 6 września 2016r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

7. Trzy  nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, zwane dalej „Nagrodami Ministra Nauki”

Rady wydziałów

31.03.

elektronicznie - ePUAP

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO  z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

8. Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Rady wydziałów

31.03.

elektronicznie – za pomocą systemu OSF

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców