NAGRODA REKTORA - Młody Pracownik Nauki

  • Wytyczne do nagrody Rektora dla Młodych Pracowników Nauki - pobierz
  • Wniosek o nagrodę rektora dla Młodego Pracownika Nauki - pobierz (.doc)

 

NAGRODA MIASTA GDAŃSKA im. Jana Heweliusza

 

NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW

Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny - pobierz (.doc)

Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne - pobierz (.doc)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz (.doc)

 

 

NAGRODY MINISTRA

Kto wnioskuje

Termin składania wniosku

Podstawa prawna

1. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia prowadzące do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki, uzyskane w szczególności w obszarach wiedzy obejmujących obszary nauk ścisłych, technicznych, społecznych i humanistycznych.

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni

 

tylko 1 kandydat w danej kategorii

31.03.

elektronicznie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA  WYŻSZEGO z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

2. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, w jednym z 8 obszarów wiedzy określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065), a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni

31.03.

elektronicznie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

3. Nagrody za osiągnięcia naukowe:

1) osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki;

2) osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki

 

Osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym

na wniosek Rektora

 

tylko 1 kandydat w danej kategorii

31.03.

elektronicznie

do 6.03 do Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

4. Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne przyznaje się za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych.

 

Osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym

na wniosek Rektora

 

tylko 1 kandydat w danej kategorii

31.03.

elektronicznie

do 6.03 do Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

5. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne przyznaje się  nauczycielom akademickim, w szczególności pełniącym funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:

1) jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej;

2) jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji;

3) współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy.

 

Osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim

na wniosek Rektora

 

tylko 1 kandydat w danej kategorii

31.03.

elektronicznie

do 6.03 do Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

6. Nagrody za całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, przyznaje się nauczycielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

na wniosek Rektora

31.03.

elektronicznie

do 6.03 do Komisji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

7. Trzy  nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, zwane dalej „Nagrodami Ministra Nauki”

Rady wydziałów

31.03.

elektronicznie

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 stycznia 2014 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

8. Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Rady wydziałów

31.03.

elektronicznie

OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 stycznia 2014 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców