NAGRODA REKTORA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - Młody Pracownik Nauki

  • Wniosek o nagrodę rektora dla Młodego Pracownika Nauki - pobierz (.doc)

 

NAGRODA MIASTA GDAŃSKA im. Jana Heweliusza

 

NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW

Wzory załączników zostaną udostępnione po ogłoszeniu nowego rozporządzenia

 

Kategoria nagrody

Kto wnioskuje

Termin składania wniosku

Podstawa prawna

1. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

a) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
– nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
– nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
b) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
c) prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
d) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
e) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych.

 

Osiągnięcia uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku

na wniosek Rektora

wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem

Jeden kandydat

31.03.

elektronicznie - ePUAP
Dokumentacja powinna być złożona do 5.03 do Działu Spraw Naukowych

Rozporządzenie MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 stycznia 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 182)

2. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

a) aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
b) aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
c) prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,
d) autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

Osiągnięcia uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku

na wniosek Rektora

wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem

Jeden kandydat

31.03.

elektronicznie - ePUAP
Dokumentacja powinna być złożona do 5.03 do Działu Spraw Naukowych

Rozporządzenie MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 stycznia 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 182)

3. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

a) praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
b) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
c) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

 

Osiągnięcia uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku

na wniosek Rektora

wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem

Jeden kandydat

31.03.

elektronicznie - ePUAP
Dokumentacja powinna być złożona do 5.03 do Działu Spraw Naukowych

Rozporządzenie MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 stycznia 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 182)

4. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

a) rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,
b) rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
– prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
– opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,
c) efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej (uczelnia).

 

Osiągnięcia uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku

na wniosek Rektora

wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem

Jeden kandydat

31.03.

elektronicznie - ePUAP
Dokumentacja powinna być złożona do 5.03 do Działu Spraw Naukowych

Rozporządzenie MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 stycznia 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 182)

5. Nagroda za całokształt dorobku

 

kandydat do nagrody powinien posiadać nie krótszy niż 20 lat okres zatrudnienia w uczelniach

na wniosek Rektora

wymagana opinia Senatu PG o zasadności wystąpienia z wnioskiem

Jeden kandydat

31.03.

elektronicznie - ePUAP
Dokumentacja powinna być złożona do 5.03 do Działu Spraw Naukowych

Rozporządzenie MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 23 stycznia 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 182)

6. Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

 


 

Nowe Rozporządzenie zostanie ogłoszone niebawem