MOŻLIWOŚCI POGŁĘBIANIA NAUKOWEJ WSPÓŁPRACY W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM

 

Możliwośći w ramach działań B+R Cel inicjatywy Obszary dyscyplin
ERC - European Research Council Program wsparcia finansowego, który koncentruje się na nowatorskim potencjale badawczym i oddolnych inicjatywach naukowych. Celem tej inicjatywy jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, podwyższanie statusu i rozpoznawalności pionierskich badań w Europie, które niosą znamiona rozwoju znaczącego dla przyszłości. multidyscyplinarne
EIT - Europejski Instytut Innowacji i Technologii Struktura organizacyjna utworzona w celach dostarczania innowacji  w ramach różnej problematyki wpisującej się we współczesne wyzwania rozwoju w skali globalnej. dot. zmiany klimatu, technologie cyfrowe, technologia żywności, energia odnawialna
NATO Science for Peace and Security (SPS) działalność badawcza Program SPS wspiera współpracę międzynarodową, m.in. poprzez finansowanie projektów badawczo-rozwojowych.  obrona i bezpieczeństwo, ochrona środowiska
EUREKA  Inicjatywa wspierająca uczestnictwo w sieciach naukowych w ramach realizacji projektów zrzeszających innowacje i badania napędzające rozwój międzynarodowych rynków w modelu R&D. multidyscyplinarne
Międzynarodowe Agendy Badawcze
zarządzanie działalnością B+R
Celem programu jest tworzenie jednostek naukowych wyspecjalizowanych w skali światowej do identyfikowania kierunków badawczych, zarządzania badaniami rozwojowymi podejmującymi współczesne wyzwania nauki oraz ich wdrażaniem. multidyscyplinarne
JCR Joint Research Centre
dostęp do obiektów i laboratoriów
Inicjatywa otwartego dostępu do obiektów i laboratoriów naukowych, m.in.  w celach usprawniania współpracy pomiędzy obszarami nauki i przedsiębiorstw. bezpieczeństwo, nauki chemiczne, biologiczne, fizyczne, ICT

 

Inicjatywy wsparcia zagranicznej mobilności  Cel inicjatywy Obszary dyscyplin
COST - Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych Struktura organizacyjna wspierająca finansowo międzynarodową współpracę w Europie i z krajami sąsiadującymi na gruncie badań naukowych. multidyscyplinarne
NATO (SPS) szkolenia i warsztaty Program SPS wspiera współpracę międzynarodową, m.in. poprzez finansowanie działalności szkoleniowej.  obrona i bezpieczeństwo,
ochrona środowiska
Program im. Marii Skłodowskiej-Curie Innovative_Training Networks (ITN) Inicjatywa napędza naukową doskonałość i potencjał innowacyjny, m. in. poprzez wspomaganie nabywania doświadczenia w różnych środowiskach pracy  w ramach rozwoju umiejętności, tzw. transferable skill. multidyscyplinarne
Program im. Marii Skłodowskiej-Curie_Individual Fellowships (IF) To możliwość uzyskania dofinansowania na naukowe wyjazdy zagraniczne. 
Program im. Marii Skłodowskiej-Curie_RISE Inicjatywa finansowania krótkoterminowej wymiany międzynarodowej kadry naukowej.
Program im. Marii Skłodowskiej-Curie_COFUND Finansowanie w ramach podwyższania kwalifikacji i nabywania praktyki badawczej.
NAWA/Wymiana bilateralna naukowców Finansowanie mobilności pracowników naukowych w ramach współrealizowania projektów badawczych z krajami partnerskimi: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Węgry, Wietnam.  
NAWA/Program im. Bekkera Wsparcie finansowe obejmuje stypendia i koszty pobytu poza granicami kraju.       

 

Wsparcie popularyzacji nauki Cel inicjatywy Obszary dyscyplin
Program im. Marii Skłodowskiej-Curie_ European Researcher Night Inicjatywa popularyzacji aspektów nauki oraz poszerzania publicznej świadomości o pozytywnej roli badań w społeczeństwie, w szczególności w środowisku młodych odbiorców. multidyscyplinarne
MCINiT - Międzynarodowe Centrum Informacji Naukowej i Technicznej Centrum usprawnia współpracę pomiędzy interesariuszami zaangażowanymi w procesy naukowej komunikacji w celach wzmacniania efektywności badań naukowych. multidyscyplinarne
L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki_UNESCO Konkurs na roczne stypendium dla młodych pracowników naukowych – kobiet, które zmierzają ku zakończeniu prac doktorskich lub habilitacyjnych w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych. Nagroda fundowana jest przez Polski Komitet do Spraw UNESCO wraz z polskim oddziałem firmy kosmetycznej L'Oréal. nauki biologiczno-medyczne
NAWA/Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe Program wzmacnia partnerską współpracę naukowo-badawczą w ramach długofalowego rozwoju podmiotów współpracujących.  
NAWA/International Alumni Program wspierania relacji z absolwentami, którzy znajdują się poza granicami kraju, w celu kreowania marki polskich instytucji w środowisku międzynarodowym.  
NAWA/Nowoczesna promocja zagraniczna Finansowanie projektów, które w nowatorski sposób promują działalność naukowo-dydaktyczną uczelni w środowisku międzynarodowym, w tym pozycjonowanie www, Adwords, grafika www i multimedia, zarządzanie informacją w mediach społecznościowych, aplikacje mobilne, materiały promocyjne DTP, public relations oraz  konferencje, targi.  

 

WIODĄCE OBSZARY BADAŃ NAUK TECHNICZNYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 

dot. zmian klimatycznych i ochrony środowiska

EIT European Institute of Innovation & Technology>>> 

NATO Science for Peace and Security (SPS)>>>

ERC - European Research Council>>>

JCR Joint Research Centre - Research Infrastructures>>>

bezpieczeństwo
technologie cyfrowe