Zadania Działu Spraw Naukowych

 

Dział Spraw Naukowych podlega Prorektorowi ds. Nauki. Zakres jego zadań reguluje Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego PG, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora PG nr 33/2015 z dn. 18 grudnia 2015 r.

Do zadań Działu należy:

1)  w zakresie informacji o działalności naukowej Politechniki Gdańskiej
a)  edycja  baz  zawierających  informacje  na  temat  potencjału  naukowo-badawczego  uczelni (specjaliści, laboratoria akredytowane, aparatura naukowo-badawcza, konferencje) 
b) dokumentacja prac naukowo-badawczych 

2)  w  zakresie  koordynowania  spraw  związanych  ze  studiami  doktoranckimi,  prowadzonymi  przez wydziały:
a)  współpraca  z  komisjami  senackimi  i  wydziałowymi,  zajmującymi  się  studiami  doktoranckimi, w zakresie tworzenia i modyfikowania regulaminów i przepisów
b)  organizacja i zatwierdzanie przyznawania projakościowych stypendiów doktoranckich
c)  rozpowszechnianie  wiedzy  o  konkursach  organizowanych  przez  instytucje  zewnętrzne, skierowanych do uczestników studiów doktoranckich 
d)  współpraca  z  Samorządem  Doktorantów  Politechniki  Gdańskiej  w  zakresie  opracowywania i konsultowania rozwoju studiów doktoranckich
e) realizacja programu dydaktycznego w zakresie zajęć rozwijających umiejętności zawodowe i społeczne (soft-skills)

3) w zakresie parametryzacji i kategoryzacji uczelni
a) przygotowanie  informacji  i  opracowywanie  stosownych  procedur  dotyczących  parametryzacji i kategoryzacji uczelni 
b)  współpraca  z  jednostkami  organizacyjnymi  w  zakresie  planowania,  organizacji i  finansowania badań naukowych
c)  prowadzenie  monitoringu  pozwalającego  na  osiągnięcie  przez  Politechnikę  Gdańską  możliwie najwyższej pozycji w rankingach 
d)  udzielanie porad w zakresie interpretacji wskaźników zawartych w parametrycznej ocenie uczelni 
e)  śledzenie polskich i zagranicznych rankingów wyższych uczelni 

4)  w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi:
a)  współpraca z instytucjami zewnętrznymi
b)  współdziałanie  z  odpowiednimi jednostkami  Politechniki  Gdańskiej  w  zakresie ochrony własności intelektualnej prac naukowych realizowanych na uczelni 
c) udzielanie pracownikom Politechniki konsultacji z zakresu informacji o potencjalnych strumieniach finansowania badań
d)  koordynacja tworzenia i nadzór nad zespołami badawczymi i laboratoriami naukowymi,
e)  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji prac naukowych, stanu kadry naukowej oraz danych  do  baz  krajowych,  np.  POL-on  (system  informacji  i  szkolnictwie  wyższym  – polon.nauka.gov.pl), GUS i innych 
f)  prowadzenie spraw i nadzór nad wnioskami wydziałów o dotacje na działalność statutową
g)  raportowanie postępów w dokumentacji prac naukowo-badawczych  z poszczególnych wydziałów, analiza działalności naukowej poszczególnych katedr
h)  rozpowszechnianie wiedzy o konkursach, nadzór nad przygotowywaniem wnioskówo nagrody dla nauczycieli akademickich i doktorantów z Politechniki Gdańskiej, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie 
i)  współpraca  z  Działem  Spraw  Pracowniczych  w  realizacji  założeń  ścieżki  awansu  nauczycieli akademickich 
j)  nadzór nad przygotowywaniem i zatwierdzanie wniosków o finansowanie inwestycji aparaturowych i budowlanych 
k) formalna  weryfikacja  dokumentacji  składanej  przy  wnioskach  o  nagrody i  o  zatrudnienie pracowników naukowo-dydaktycznych
l)  prowadzenie spraw i nadzór nad patronatem  uczelni w odniesieniu do konferencji organizowanych na Politechnice Gdańskiej
m)  realizacja innych zadań zlecanych przez władze uczelni w ramach funkcjonowania działu.