Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001502

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z 2007 r., Nr 128, poz. 897)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071280897

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r., Nr 69, poz. 332, z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1184)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001184

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 1367)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001367

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1379)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001379

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041801860

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981480973

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 313 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000260313

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191, poz.1596 z późn. zm.)
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021911596&

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008. nr 199 poz. 1228 z póź. zm.)
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991228+2009%2412%2429&min=1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050110086

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005r. Nr 81, poz. 716 z póź. zm.)
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050810716

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 33, poz. 166)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110330166

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 279)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960600279

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r., Nr 105, poz. 870)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091050870

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 227, poz. 2298)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042272298

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. z 2002r. Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.)
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021991674&

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996 r., Nr 114, poz. 545 z późn. zm.).
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961140545

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1242 z póź. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001242

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 748)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000748

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy,  sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy  oraz terminu jej sporządzania (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 924)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000924

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 191)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910810351

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091241030

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690