Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 10/2018 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Gdańskiej, kierownicy jednostek organizacyjnych mają obowiązek organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizowanie pracy powinno uwzględniać opracowanie instrukcji stanowiskowych,  instrukcji bezpiecznego użytkowania sprzętu i urządzeń.

Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne w laboratoriach, warsztatach i pracowniach specjalistycznych oraz obiektach sportowych zobowiązani są do udostępniania, w zależności od prowadzonych prac naukowo badawczych, pracownikom, doktorantom i studentom instrukcji uwzględniających zasady i przepisy bhp oraz umieszczania w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych, regulaminów porządkowych określających szczegółowe przepisy i zasady odbywania zajęć oraz zasady bhp.

Przykladowe instrukcje bhp przy obsludze urządzeń dostępne są w repozytorium dokumentów we wzorcach w DBHP.