Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Przeprowadzanie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego należy do jednostki organizacyjnej, w której znajduje się oceniane stanowisko pracy.

Ocenę ryzyka przeprowadzają zespoły powoływane oddzielnie w każdej z jednostek organizacyjnych.

W skład zespołu oceniającego ryzyko wchodzą:
a) przewodniczący - pracownik jednostki organizacyjnej wyznaczony przez kierownika tej jednostki,
b) pracownik jednostki organizacyjnej wyznaczony przez kierownika tej jednostki,
c) społeczny inspektor pracy,
d) przedstawiciel Działu Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

Przykładowa ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy znajduje się w repozytorium dokumentów we wzorcach w DBHP.