UWAGA !

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, szkolenia wstępne – instruktaże ogólne w dziedzinie bhp dla nowo zatrudnionych pracowników odbywają się metodą samokształcenia kierowanego ( e-learning).

Szczegółowe informacje zostały wydane w komunikacie Biura Rektora.Treść komunikatu znajduje się w repozytorium dokumentów we wzorcach DBHPiOP.

Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia wstępne nowo przyjmowanych pracowników w zakresie "Instruktażu ogólnego" odbywają się w każdy roboczy poniedziałek od godz. 9.00 do 12.00 w sali multimedialnej Biblioteki PG (pok. 100/4, Gmach Główny). Szkolenia prowadzą pracownicy Działu Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.

W przypadku zatrudniania przez jednostkę organizacyjną nowych pracowników, którzy wymagają szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego) w dziedzinie bhp w języku angielskim, należy dokonać zgołoszenia do Działu Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej, nie później niż tydzień przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy nowego pracownika.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie tel. 62-48 lub mailowo na adres bhp@pg.edu.pl

Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych, bibliotekarzy, nauczycieli akademickich oraz pracowników inzynieryjno-technicznych organizowane są w formie samokształcenia kierowanego e-learning na Platformie Moodle na stronie http://enauczanie.pg.edu.pl/.

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń stacjonarnych dla pracowników fizycznych udziela Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.

Przewodnik dla kierowników jednostek organizacyjnych dot. szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy