Politechnika Gdańska organizuje szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich osób rozpoczynających edukację. Obowiązek ten nakłada na uczelnię art. 228 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego e-learning na Platformie Moodle na stronie http://enauczanie.pg.edu.pl/.

Szczegółowych informacji studentom udzielają dziekanaty poszczególnych Wydziałów.