Politechnika Gdańska organizuje szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich osób rozpoczynających edukację. Obowiązek ten nakłada na uczelnię art. 51 ust. 1 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. Szkolenie zorganizowane jest w formie samokształcenia kierowanego e-learning na Platformie Moodle na stronie http://enauczanie.pg.edu.pl/.

Szczegółowych informacji studentom udzielają dziekanaty poszczególnych Wydziałów.