Zarządzenie Rektora PG nr 29/2015 w sprawie oceny ryzyka zawodowego

Zarządzenie Rektora PG nr 28/2015 w sprawie organizacji ręcznych prac transportowych

Zarządzenie Rektora PG nr 9/2013 w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy

Zarządzenie Rektora PG nr 8/2013 w sprawie postępowania z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami

Zarządzenie Rektora PG nr 20/2010 w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie Rektora PG nr 52/2008 w sprawie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni

Zarządzenie Rektora PG nr 54/2007 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Politechnice Gdańskiej

Zarządzenie Rektora PG nr 14/2006 w sprawie badań lekarskich pracowników i kandydatów na pracowników

Zarządzenie Rektora PG nr 5/2006 w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie Rektora PG nr 4/2006 w sprawie przydzielania pracownikom uczelni środków higieny osobistej

Zarządzenie Rektora PG nr 43/2005 w sprawie kontroli i dostosowania maszyn do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

Zarządzenie Rektora PG nr 8/2003 w sprawie zmian w zarządzeniu Rektora PG nr 26/2002 z 19 listopada 2002r. dot. postępowania po stwierdzeniu choroby zawodowej pracownika

Zarządzenie Rektora PG nr 26/2002 w sprawie postępowania po stwierdzeniu choroby zawodowej pracownika

Pismo dot. poprawnego wypełniania kar szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w części dotyczącej instruktażu stanowiskowego

Pismo Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki dot. przypomnienia o uregulowaniach zawartych w ZR nr 54/207 w sprawie bhp

Pismo okólne dot. współdziałania pracodawców w razie jednoczesnego wykonywania pracy w tym samym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców

Pismo dot. skierowań na badania lekarskie

Pismo Kanclerza dot. bezpieczeństwa pożarowego