Podstawowe zasady postępowania w przypadku pożaru i ewakuacji:
w miarę możliwości uruchomić najbliższy przycisk ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy), załączający alarm systemu sygnalizacji pożaru;
o pożarze powiadomić Dział Ochrony Mienia i Państwową Straż Pożarną;
niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w zagrożonym obiekcie 
o charakterze zagrożenia oraz konieczności ewakuowania się;
odłączyć energię elektryczną poprzez wciśnięcie przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
w miarę możliwości należy zacząć gasić pożar podręcznym sprzętem gaśniczym;
nie otwierać bez wyraźnej konieczności drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, ponieważ dopływ powietrza może przyspieszyć rozprzestrzenienie się ognia;
rozpocząć działania ewakuacji, pamiętając że w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia; 
ewakuować należy się klatkami schodowymi, bezwzględnie unikając wind;
ewakuować należy się szybkim krokiem, unikać wyprzedzania i poruszania się 
w kierunkach przeciwnych do wskazanych przez znaki ewakuacyjne;
w przypadku znaczącego zadymienia drogi ewakuacyjnej, należy poruszać się w pozycji pochylonej jak najbliżej podłogi;
w pierwszej kolejności należy ratować życie ludzi, a następnie mienie jeśli warunki pożarowe na to pozwalają;
po wyjściu z budynku należy skierować się do wyznaczonego miejsca zbiórki 
do ewakuacji i nie opuszczać tego miejsca do czasu podjęcia takiej decyzji przez kierującego akcją;
do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą kieruje osoba wskazana 
w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub w Instrukcji ogólnej;
po przybyciu wspomnianych wyżej jednostek wszyscy pracownicy zobowiązani są 
do współpracy z osobą kierującą akcją ratowniczą.
 
Uwaga: 
nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem,
w razie podejrzenia że ktoś został w zagrożonym budynku, należy natychmiast przekazać taką informację kierującemu akcją ratowniczą.