Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru

I. ALARMOWANIE

1. W przypadku powstania pożaru należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować okrzykiem „PALI SIĘ – POŻAR!”

2. Alarmując STRAŻ POŻARNĄ należy podać: - gdzie i co się pali - adres, nazwa obiektu, kondygnacja, - czy jest zagrożone życie ludzkie, - swoje nazwisko i numer telefonu, z którego się dzwoni.
UWAGA: ODŁOŻYĆ SŁUCHAWKĘ DOPIERO PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA, ODCZEKAĆ CHWILĘ PRZY TELEFONIE NA EWENTUALNE SPRAWDZENIE.

3. O powstałym pożarze należy ponadto powiadomić:

DZIAŁ OCHRONY MIENIA nr tel. wew. 14-32 lub 99      

ADMINISTRATORA BUDYNKU nr tel.

W razie potrzeby alarmować POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 lub 112

II.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Podstawowe zasady postępowania w przypadku pożaru i ewakuacji:

 1. w miarę możliwości uruchomić najbliższy przycisk ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy), załączający alarm systemu sygnalizacji pożaru;
 2. o pożarze powiadomić Państwową Straż Pożarną i Dział Ochrony Mienia;
 3. niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w zagrożonym obiekcie o charakterze zagrożenia oraz konieczności ewakuowania się;
 4. odłączyć energię elektryczną poprzez wciśnięcie przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 5. w miarę możliwości należy zacząć gasić pożar podręcznym sprzętem gaśniczym;
 6. nie otwierać bez wyraźnej konieczności drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, ponieważ dopływ powietrza może przyspieszyć rozprzestrzenienie się ognia;
 7. rozpocząć działania ewakuacji, pamiętając że w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia; 
 8. ewakuować należy się klatkami schodowymi, bezwzględnie unikając wind;
 9. ewakuować należy się szybkim krokiem, unikać wyprzedzania i poruszania się w kierunkach przeciwnych do wskazanych przez znaki ewakuacyjne;
 10. w przypadku znaczącego zadymienia drogi ewakuacyjnej, należy poruszać się w pozycji pochylonej jak najbliżej podłogi;
 11. w pierwszej kolejności należy ratować życie ludzi, a następnie mienie jeśli warunki pożarowe na to pozwalają;
 12. po wyjściu z budynku należy skierować się do wyznaczonego miejsca zbiórki do ewakuacji i nie opuszczać tego miejsca do czasu podjęcia takiej decyzji przez kierującego akcją;
 13. do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą kieruje osoba wskazana 
  w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub w Instrukcji ogólnej;
 14. po przybyciu wspomnianych wyżej jednostek wszyscy pracownicy zobowiązani są do współpracy
  z osobą kierującą akcją ratowniczą.

Uwaga: 

Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem.
W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonym budynku, należy natychmiast przekazać taką informację kierującemu akcją ratowniczą.