Sekcja elektryczna zajmuje się eksploatacją, obsługą, konserwacją, a także usuwaniem awarii sieci i urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, w tym:

  • określaniem warunków technicznych przyłączania do sieci nowych i remontowanych instalacji elektrycznych, uzgadnianiem dokumentacji instalacji elektrycznych oraz sieci zewnętrznych na terenie PG,
  • sporządzaniem planów przeglądów i remontów eksploatowanych sieci i urządzeń elektroenergetycznych
  • pełną obsługą stacji transformatorowych oraz zewnętrznej sieci kablowej SN i nn na terenie PG, rozdzielnic głównych budynków i złączy kablowych, instalacji elektrycznej wewnątrz budynków oraz instalacji oświetlenia terenu,
  • wykonywaniem badań instalacji elektrycznych oraz pomiarów przeciwporażeniowych elektronarzędzi,
  • pełnieniem dyżurów pogotowia elektroenergetycznego,
  • wykonywaniem całodobowo bieżących poleceń Rejonowej Dyspozycji Ruchu Energa Gdańsk
  • odczytywaniem wskazań liczników energii elektrycznej – zewnętrznych i wewnętrznych,