Dział Gospodarczy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Gospodarczy

Do podstawowych zadań działu należy :

W zakresie administrowania nieruchomościami

 • Pełnienie funkcji zarządcy budynków zgodnie z zarządzeniem w sprawie gospodarowania lokalami
 • Bieżący monitoring stanu technicznego budynków
 • Zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych
 • Organizowanie okresowych przeglądów technicznych
 • Prowadzenie książek obiektu budowlanego
 • Zorganizowanie służb utrzymania czystości
 • Ewidencja kosztów utrzymania budynków
 • Rozliczanie kosztów związanych z eksploatacją budynków
 • Administrowanie umowami najmu i dzierżawy
 • Administrowanie umowami wywozu odpadów komunalnych

W zakresie zamówień publicznych

 • Nadzór nad realizacją zamówień wspólnych dotyczących dostawy: paliw, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów, środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego, zamków i okuć budowlanych, artykułów hydraulicznych, środków chemii gospodarczej, środków chemii profesjonalnej oraz usługi: mycia okien i powierzchni szklanych
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji dostaw i usług w ujęciu ilościowym wartościowym i asortymentowym w rozbiciu na wszystkie jednostki org. w zakresie postępowań wspólnych
 • Organizacja postępowań przetargowych w zakresie zadań działu
 • Udzielanie zamówień  w zakresie zadań działu

W zakresie bieżącej obsługi gospodarczej

 • Przeprowadzki
 • Prace pomocnicze związane z organizacją imprez na terenie Uczelni
 • Sprzątanie/odśnieżanie terenów zewnętrznych
 • Nadzór nad realizacją usługi wywozu odpadów komunalnych.
 • Prowadzenie drobnych remontów budowlanych
 • Naprawy i konserwacja mebli
 • Naprawy stolarki drzwiowej i okiennej
 • Kładzenie wykładzin dywanowych i PCV
 • Drobna produkcja mebli
 • Obsługa szatni

W zakresie obsługi multimedialnej Uczelni

 • Bieżąca obsługa multimedialna Uczelni
 • Nadzór techniczny nad sprzętem multimedialnym stanowiącym wyposażenie wybranych sal wykładowych
 • Obsługa multimedialna imprez kulturalnych organizowanych przez Uczelnię - realizacja dźwięku, obrazu, oświetlenia, transmisji na żywo
 • Opieka techniczna nad politechnicznym kanałem YouTube
 • Dokumentowanie życia Uczelni w postaci materiałów wideo

W zakresie konserwacji terenów zielonych

 • Utrzymanie w należytym stanie roślinności na terenach PG
 • Sprzątanie ciągów komunikacyjnych
 • Wycinka oraz nasadzenia drzew i krzewów lub zlecanie usług, uzyskiwanie formalnych zezwoleń w tym zakresie

W pozostałym zakresie

 • Obsługa transportowa
 • Administrowanie flotą samochodów służbowych
 • Obsługa celna oraz prowadzenie statystyki handlu towarami pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej – System Intrastat
 • Kontrola pod względem formalno – prawnym i merytorycznym płatności za dostawę paliwa dla wszystkich jednostek organizacyjnych PG oraz jej opracowanie wg rodzajowego układu kosztów
 • Zlecanie wykonania pieczątek
 • Zamawianie kwiatów
 • Zakup biletów autobusowych i tramwajowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych PG
 • Publikacja ogłoszeń prasowych
 • Odbiór i przekazanie do recyklingu zużytych tuszy i tonerów
 • Obsługa formalna najmu krótkoterminowego i koordynacja w tym zakresie
 • Sprawozdawczość w zakresie tworzenia odpadów podlegających utylizacji lub przeznaczonych do odzysku