Aktualności Aktualności

Tekst ujednolicony - Prawo o szkolnictwie wyższym

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365,  z późn. zm.). Niniejszy tekst uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r. Ponadto w tekście zostały wyszczególnione zmiany, które wejdą w życie w późniejszych terminach, tj.: od dnia 1 stycznia 2012 r. (kolor czerwony), od dnia 1 października 2012 r. (kolor niebieski), od dnia 1 stycznia 2013 r. (kolor zielony) oraz od dnia 1 października 2013 r. (kolor fioletowy).