Aktualności Aktualności

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 10/2015 z 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 10/2015 z 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmiany załącznika nr 1 i 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).