Opłaty za usługi edukacyjne Opłaty za usługi edukacyjne

 

AKTY PRAWNE:

 

Statut Politechniki Gdańskiej
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 27/2014 z 21 maja 2014 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie niektórych dokumentów na Politechnice Gdańskiej.
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 23/2018 z 25 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich. OBOWIĄZUJE od roku akademickiego 2018/2019
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2017 z 6 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2016 z 29 lipca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej.
 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 79/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r.  w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 387/2016/XXIII z 6 lipca 2016 r. dotyczącej Zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybie zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów. OBOWIĄZUJE od roku akademickiego 2017/2018
 

UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA:
 

 

 

ARCHIWUM

 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 387/2016/XXIII z 6 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 221/2014/XXIII z 22 października 2014 r. dotyczącej Zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów. 
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2017 z 6 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2016 z 26 lipca 2016 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 10/2015 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 i 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na Politechnice Gdańskiej.
 

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 221/2014/XXIII z 22 października 2014 r.  w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Senatu Politechniki Gdańskiej nr 91/2013/XXIII z 22 maja 2013 r. dotyczącej Zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunkach i trybie zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów.