Najczęściej zadawane pytania dotyczące elektronicznej legitymacji Najczęściej zadawane pytania dotyczące elektronicznej legitymacji

  • Dlaczego mój wniosek został odrzucony?

Wnioski, które w terminie do 30 dni nie zostały opłacone (tzn. należna kwota nie wpłynęła na konto PG) są automatycznie odrzucane przez Moja PG. Aby uniknąć tego typu sytuacji zalecamy wniesienie opłaty bezpośrednio po złożeniu wniosku bądź skorzystanie z opcji szybkich przelewów online (w tym wypadku należy doliczyć do kosztu legitymacji prowizję za przelew).
 

  • Mój wniosek zmienił status na „do poprawy”, dlaczego?

Wnioski o wydanie elektronicznej legitymacji mogą zostać skierowane „do poprawy” w przypadku gdy:
- do wniosku dołączono zdjęcie niespełniające poniższych kryteriów, czyli:
•    fotografia zapisana w postaci elektronicznej, w formacie jpg;
•    rozmiar zdjęcia powinien mieć 236 x 295 pikseli (2,0 x 2,5 cm);
•    rozdzielczość co najmniej 300 dpi.
- fotografia nie przedstawia osoby ubiegającej się o wyrobienie legitymacji lub jest nieczytelna;
- podczas personalizacji występuje błąd związany z uszkodzeniem pliku, uniemożliwiający ukończenie procesu wyrobienia legitymacji;
- wpisane we wniosku dane są nieprawidłowe.
Po poprawieniu wskazanych nieprawidłowości, wniosek jest kierowany do produkcji.
 

  • Należna kwota za elektroniczną legitymację została wpłacona, ale mój wniosek nadal ma status „oczekuje na płatność”.

Standardowy czas zaksięgowania wpłaty za ELS/ELD na koncie PG wynosi do 7 dni roboczych. Jeżeli po tym terminie wpłata nadal nie jest widoczna w Moja PG sprawdź, czy należność została wpłacona na prawidłowy numer konta. Jeżeli wszystko się zgadza zgłoś problem w Uczelnianym Centrum Personalizacji ( els@pg.edu.pl ) bądź w Helpdesku PG ( helpdesk@pg.edu.pl ). Do zgłoszenia załącz potwierdzenie wykonanego przelewu.
Natomiast jeżeli wpłata została wykonana na nieprawidłowy numer konta, który już nie istnieje, należy sprawdzić w swoim banku, czy przelew nie został zwrócony (zazwyczaj przelewy, które nie mogły być zrealizowane są automatycznie zwracane na konto klienta, choć zdarza się, że tak się nie dzieje i trzeba kontaktować się z bankiem poprzez infolinię). W przypadku, kiedy przelew został wykonany na niewłaściwy numer konta i nie został on automatycznie odrzucony, należy skontaktować się bezpośrednio z Kwesturą PG, aby wyjaśnić sprawę.
 

  • Opłacona faktura zmieniła status na nieopłaconą, czy muszę ponownie płacić?

Czasami w wyniku niepoprawnego przebiegu importu danych o płatnościach zmieniają się statusy opłaconych faktur. Jest to tylko błąd wyświetlania danych w Portalu Moja PG i trwa zazwyczaj jeden dzień. Dane o płatnościach są bezpiecznie przechowywane po stronie systemów finansowych i nie ma możliwości, aby informacja o płatności "przepadła". Nie należy powtórnie opłacać już opłaconych faktur.
 

  • Na swoim koncie w Moja PG nie mam opcji złożenia wniosku.

W pierwszej kolejności sprawdź czy status poprzednio złożonego wniosku o wydanie ELS widnieje jako „odebrany”, „nieodebrany”, „odrzucony”, „rezygnacja” . Jeżeli tak, to zgłoś problem ze złożeniem wniosku w Helpdesku PG ( helpdesk@pg.edu.pl ).

Natomiast, jeżeli status wniosku jest inny niż wymieniono powyżej (np.: „do poprawy”, „w drodze do dziekanatu”, „do odbioru”) skontaktuj się ze swoim Dziekanatem i poproś o zmianę statusu wcześniejszego wniosku na „odebrany” lub „nieodebrany”.
Po dokonaniu tej zmiany przez pracownika Dziekanatu możliwość złożenia wniosku powinna zostać odblokowana. Jeżeli tak się nie stanie zgłoś problem w Helpdesku PG ( helpdesk@pg.edu.pl ).
 

  • Moja legitymacja nie działa.

Jeżeli odczytanie danych lub przedłużenie ważności elektronicznej legitymacji jest niemożliwe, niezbędne jest sprawdzenie blankietu legitymacji przez uprawnionego pracownika, pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Sprawdzenia legitymacji można dokonać w Centrum Usług Informatycznych mieszczącym się w Gmachu Głównym PG pokój 255A ( mapa )
 

  • Nie mam już miejsca na hologramy, czy muszę płacić za nową legitymację?

Tak, jeżeli nadal chcesz korzystać z uprawnień przysługujących studentom.
 

  • Zgubiłem/została mi skradziona legitymacja. Czy do momentu wyrobienia duplikatu mogę otrzymać zaświadczenie uprawniające mnie do korzystania ze zniżki studenckiej w środkach komunikacji miejskiej?

Nie polecamy tego rodzaju rozwiązania. Z doświadczenia wiemy, że zaświadczenia wydawane przez Dziekanat, mające potwierdzać status studenta nie są honorowane w środkach transportu.
 

  • Czy jest możliwość ubiegania się o m-Legitymację studencką?

Zgodnie z § 22 Zarządzenia Rektora PG nr 24/2019 z 9 sierpnia 2019 r. w sprawie elektronicznej legitymacji studenta (ELS) oraz elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD) m-Legitymacja na Politechnice Gdańskiej zostanie udostępniona najwcześniej od roku akademickiego 2020/2021.