Zadania działu

Dział realizuje zadania w zakresie planowania, organizacji i rozliczania dydaktyki, ewidencji studentów i absolwentów oraz rekrutacji kandydatów na studia.

Ramowy zakres zadań działu:

 • współpraca z wydziałami oraz jednostkami wspomagającymi kształcenie w zakresie dydaktyki,
 • ewidencja i kontrola sprawozdań dydaktycznych, ewidencja urlopów oraz planów hospitacji nauczycieli akademickich,
 • koordynacja sal dydaktycznych,
 • ewidencja oraz udzielanie informacji na temat studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
 • obsługa administracyjna posiedzeń Senackiej Komisji ds. Kształcenia oraz rzecznika dyscyplinarnego dla studentów i doktorantów, Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Doktorantów,
 • prowadzenie centralnej ewidencji studentów i absolwentów PG,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych z działalności dydaktycznej Uczelni do MNiSW oraz GUS,
 • obsługa punktu personalizacji elektronicznej legitymacji studenckiej,
 • prezentacja oferty PG na targach edukacyjnych,
 • udział w pracach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
 • wykonywanie wszelkich działań w celu opracowania i kontroli przepisów rekrutacyjnych dla kandydatów na studia.