Zasady ustalania i rozliczania pensum Zasady ustalania i rozliczania pensum

Podstawowe informacje na temat zasad ustalenia i rozliczenia pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PG nr 46/2020 z 16 lipca 2020 r.):
 

 

• Wymiar pensum dla nauczycieli akademickich:
 

1. Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy.

2. Obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych (zwany dalej pensum dydaktycznym) w ramach zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi w grupie:
 
  1) pracowników dydaktycznych:

  a) 270 godzin dydaktycznych na stanowisku profesora,
  b) 300 godzin dydaktycznych na stanowisku profesora uczelni,
  c) 300 godzin dydaktycznych na stanowisku docenta,
  d) 360 godzin dydaktycznych na stanowisku adiunkta, starszego wykładowcy, asystenta,
  e) 540 godzin dydaktycznych na stanowisku lektora, instruktora;

  2) pracowników badawczo-dydaktycznych:

  a) 180 godzin dydaktycznych na stanowisku profesora,
  b) 210 godzin dydaktycznych na stanowisku profesora uczelni,
  c) 240 godzin dydaktycznych na stanowisku adiunkta, asystenta.
 

• Rektor ustala obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych dla:
 

1) prorektorów,

2) dziekanów,

3) prodziekanów lub dyrektorów instytutów funkcjonujących w ramach wydziałów, biorąc pod uwagę propozycję dziekana,

4) dyrektorów instytutów będących jednostkami ogólnouczelnianymi lub dyrektorów innych jednostek organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału,

5) zastępców dyrektorów instytutów funkcjonujących w ramach wydziałów i zastępców dyrektorów innych jednostek organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału, biorąc pod uwagę propozycję dyrektora.
 

• Roczny wymiar zajęć zmniejsza się proporcjonalnie:
 

1. Nauczycielowi akademickiemu, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

2. W przypadku zatrudnienia na okres krótszy niż rok akademicki
 

W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego godziny zajęć dydaktycznych, wynikające z jego pensum dydaktycznego, które według planu zajęć przypadałyby w okresie tej nieobecności, zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie z planem.

 

• Zasady obniżania pensum:
 

1. Obniżenie wymiaru zajęć dydaktycznych następuje na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego złożony drogą służbową do rektora. (Wymagana jest zgoda Dziekana lub dyrektora Centrum).

2. Na wniosek nauczyciela akademickiego, pełniącego funkcję z wyboru w instytucjach systemu szkolnictwa wyższego, sejmie, senacie lub innych instytucjach ogólnopolskich lub międzynarodowych istotnych z punktu widzenia interesu uczelni rektor może obniżyć obowiązkowy roczny wymiar prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych.

3. W celu stworzenia elementu motywującego nauczycieli akademickich do zwiększania aktywności naukowo - badawczej i doskonalenia jakości dydaktyki w macierzystej uczelni, nauczycielom akademickim, dla których Politechnika Gdańska jest podstawowym i jedynym miejscem pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, rektor może, po zaopiniowaniu  przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki, obniżyć obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych w przypadku realizowania przez nauczyciela akademickiego projektów badawczych albo powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania innych ważnych zadań lub dodatkowych obowiązków.

4. Obniżenie
rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych nie może być przyznane osobie, która uzyskała zgodę rektora, o której mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy na podjęcie lub kontynuację dodatkowego zatrudnienia u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.

5. Rektor może, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki, obniżyć obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczycielowi akademickiemu finalizującemu pracę habilitacyjną lub pracę doktorską do 50% jego pensum dydaktycznego.

6. Warunkiem przyznania obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jest stopień zaawansowania rokujący finalizację pracy w ciągu jednego roku, licząc od daty przyznania obniżenia.

7. Obniżenie rocznego wymiaru zajęć, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, może nastąpić na okres nie dłuższy niż rok akademicki. Obniżenie rocznego wymiaru zajęć ma charakter jednorazowy, a więc nauczyciel akademicki, który raz wykorzystał w całości limit, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie może się ponownie ubiegać o obniżenie.

8. Obniżenie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych nie może być przyznane osobie, która uzyskała zgodę rektora, o której mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy na podjęcie lub kontynuację dodatkowego zatrudnienia u jednego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową.

9. Nauczycielowi akademickiemu, korzystającemu z obniżenia pensum dydaktycznego nie należy powierzać zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, z wyjątkiem szczególnych, niemożliwych do przewidzenia przypadków, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów (takich jak np. konieczność zastępstwa, złożenie niezrealizowanych dyplomów z lat poprzednich).

 

• Powierzanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych
 

Godziny ponadwymiarowe liczone są na podstawie godzin faktycznie zrealizowanych ponad obowiązkowy roczny wymiar zajęć dydaktycznych.