Archiwum (zakładowe) Politechniki Gdańskiej

1. Jak uzyskać zaświadczenie o przebiegu studiów?

Osobom, które studiowały na PG zaświadczenie o przebiegu studiów wystawiają odpowiednie dla danego wydziału dziekanaty na podstawie indeksu lub teczki osobowej studenta z archiwum.

===================================================================

2. Jak oddawać dokumenty do Archiwum?

Jednostki i komórki organizacyjne PG przekazują dokumenty na podstawie Rozdziału 5; § 15-24 Instrukcji Archiwalnej
(załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2017 z dnia 5 lipca 2017 r.).
Dla uporządkowanej dokumentacji sporządza się 3 egzemplarze spisu zdawczo-odbiorczego, osobno dla materiałów Kat. A i dokumentacji Kat. B. Termin przekazania dokumentacji należy uzgadniać z pracownikami archiwum.

===================================================================

3. Jak uzyskać dostęp do prac dyplomowych studentów?

Prace dyplomowe udostępniane są jedynie za zgodą autora danej pracy.

===================================================================

eZamówienia - Elektronizacja Zamówień Publicznych

1. Czy Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP, które wystawiane jest przez platformę e-PUAP) określa dokładną datę oraz godzinę wpłynięcia dokumentu do instytucji i na jego podstawie stwierdza się czy oferta wpłynęła przed terminem składania ofert? W jaki sposób przepisy to regulują?

Kwestię tę reguluje Kodeks Cywilny.
Art. 61.
§ 1.  Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
§ 2.  Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.

Datą złożenia oferty będzie więc data wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej.

===================================================================

2. Podczas przesyłania dokumentów przez Wykonawcę mogą pojawić się opóźnienia w systemach informatycznych. Sytuacja taka może spowodować, że pracownik PG otrzyma ofertę w EZD po upłynięciu godziny otwarcia ofert, mimo że została ona wysłana przez Wykonawcę we właściwym czasie, zgodnym z godziną składania ofert. Czy możliwe jest przesunięcie godziny otwarcia ofert w stosunku do godziny składania ofert?

Upływ terminu składania ofert oraz termin otwarcia ofert określa zamawiający z zastrzeżeniem, że musi to być ten sam dzień. Osoby przygotowujące powstępowania określając oba terminy powinny wziąć pod uwagę możliwe opóźnienia w systemach informatycznych i zaplanować je w odpowiednim odstępie czasu.

===================================================================

3. Czy dokumenty dotyczące postępowania na kwotę powyżej progu unijnego, które umieszczane będą na stronie internetowej Działu Zamówień Publicznych powinny być podpisane podpisem kwalifikowanym, czy może to być skan dokumentów z podpisem odręcznym Kierownika Zamawiającego?

Może to być skan dokumentów z podpisem odręcznym Kierownika Zamawiającego.

===================================================================

4. Czy data na dokumencie, który zostaje podpisany podpisem kwalifikowanym przez Kierownika Zamawiającego i wysłany do Wykonawcy np. informacja o wyborze Wykonawcy, musi być taka sama jak data wysłania tego dokumentu?

W przypadku odwołania znaczenie ma wyłącznie data przesłania tej informacji do wykonawcy/wykonawców. Reguluje to ustawa Prawo zamówień publicznych.
Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

===================================================================

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

1. W jaki sposób Politechnika Gdańska jest identyfikowana w systemie PEF?

W systemie PEF Politechnika Gdańska jest identyfikowana po numerze NIP: 5840203593.

===================================================================

Elektroniczny podpis kwalifikowany

I. Dla kart typu Graphite:

1. Gdzie znaleźć oprogramowanie do instalacji?

Oprogramowanie jest dostępne na stronie producenta, czyli Krajowej Izby Rozliczeniowej pod adresem:
https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/

===================================================================

2. W jaki sposób wykonać instalację oraz konfigurację podpisu elektronicznego dla karty typu Graphite?

Pod poniższym adresem znajduje się instrukcja instalacji oraz uruchomienia podpisu:
https://www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/userfiles/_public/informacje/instrukcje/instrukcja_instalacji_szafir_dla_cc_graphite_20200205mrwbew.pdf

===================================================================

3. W jaki spobób aktywować kartę Graphite?

Pod poniższym adresem znajduje się szczegółowa instrukcja aktywacji karty Graphite i certyfikatu kwalifikowanego:
https://www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/userfiles/_public/informacje/instrukcje/20200225_instrukcja_aktywacji_karty_graphite.pdf

4. W jaki spobób odblokować PIN do karty Graphite?

Pod poniższym adresem znajduje się instrukcja do odblokowania PINu do karty Graphite:

https://www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/userfiles/_public/informacje/instrukcje/instrukcja_odblokowania_pin_graphite_20200327.pdf

===================================================================

II. Dla kart typu Carbon:

1. Gdzie znaleźć oprogramowanie do instalacji?

Oprogramowanie jest dostępne na stronie producenta, czyli Krajowej Izby Rozliczeniowej pod adresem:
https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/

===================================================================

2. W jaki sposób wykonać instalację oraz konfigurację podpisu elektronicznego dla karty typu Carbon?

Pod poniższym adresem znajduje się instrukcja instalacji oraz uruchomienia podpisu:
https://repos.pg.edu.pl/d/e66

===================================================================

3. W jaki spobób aktywować kartę Carbon?

Pod poniższym adresem znajduje się szczegółowa instrukcja aktywacji karty Carbon i certyfikatu kwalifikowanego:
https://www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/userfiles/_public/informacje/instrukcje/instrukcja_aktywacji_i_rejestracji_certyfikatu_20150729.pdf