===================================

Kontakt w sprawach związanych z przedłużaniem lub nowymi podpisami elektronicznymi:

mgr Maja Sobucka
Agnieszka Czajka
Audytorium Novum, p. 18
tel. +48 58 348 66 79
tel. +48 797 307 154
e-mail: kancelaria@pg.edu.pl

===================================

Kontakt w sprawach technicznych, instalacji i konfiguracji podpisów elektronicznych oraz związanym z nimi oprogramowaniem:

Wojciech Godzwon
Gmach Główny p. 255A
tel. +48 58 348 66 83
tel. +48 664 164 472
e-mail: wojciech.godzwon@pg.edu.pl

===================================

Konfiguracja podpisu w EZD:
Instrukcja dotycząca konfiguracji znajduje się w repozytorium.

Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów, by nadać im moc prawną. Musi on być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany za pomocą odpowiedniego urządzenia.

Elementy niezbędne do podpisania dokumentu:

  1. certyfikat zawierający informacje o właścicielu Certyfikatu,
  2. klucz publiczny, który służy do weryfikacji podpisu,
  3. klucz prywatny, który w przypadku certyfikatu kwalifikowanego znajduje się na karcie kryptograficznej,
  4. urządzenie do odczytu kart,
  5. aplikacja podpisująca.

Podstawą prawną regulującą kwestie elektronicznego podpisu kwalifikowanego na Uczelni jest Pismo okólne Rektora PG nr 10/2020 z 20 marca 2020 r.

Kwalifikowany certyfikat w Polsce musi spełniać wymagania określone w Ustawie o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 roku z późn. zm. Ustawa ta i towarzyszące jej rozporządzenia szczegółowo opisują, jakie informacje (tzw. rozszerzenia) musi zawierać taki certyfikat, a jakie informacje są opcjonalne. Dodatkowo rozporządzenia precyzyjnie opisują, jak należy interpretować zawartość poszczególnych rozszerzeń. Certyfikat kwalifikowany może być wydawany jedynie osobom fizycznym. Potwierdza on przynależność klucza publicznego do danej osoby. Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w tzw. kwalifikowanych przedmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego.

Od 1 lipca 2016 r. Dyrektywa 1999/93/WE została zastąpiona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS). Nowa regulacja wprowadza jednolite w całej Unii Europejskiej podejście do świadczenia usług zaufania, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji elektronicznych.

Pojęcie podpisu elektronicznego wprowadzone zostało w uchylonej ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm). Zgodnie z art. 3 pkt 1 tej ustawy podpis elektroniczny stanowiły dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Od 7 października 2016 obowiązuje ustawa z 5 września 2016 o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162).