Dział Ochrony Mienia

ul. G. Narutowicza 11/12

(budynek nr 3 na mapie kampusu)

 

Całodobowe telefony alarmowe:

Połączenia wewnętrzne : 14-32 lub 99

Połączenia komórkowe : +48 58 347 14 32, +48 58 347 19 90


Ochrona uczelni pełni dyżur całodobowo i podejmuje działania na terenie obiektów kampusu jak i też we wszystkich politechnicznych akademikach.

W przypadku konieczności wezwania na teren Uczelni pomocy medycznej (numer 112 lub 999), proszę o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie pracowników Działu Ochrony Mienia pod nr tel. wew. 14-32 lub 99, lub osobiście – najbliższego spotkanego portiera / strażnika.

Strażnicy, aby sprawnie pokierować pomoc medyczną, muszą wiedzieć, w którym obiekcie i w jakim miejscu znajduje się osoba oczekująca tej pomocy.

W przypadku konieczności wezwania na teren kampusu straży pożarnej lub policji osoba wzywająca jest zobowiązana powiadomić Dział Ochrony Mienia w celu weryfikacji zdarzenia i uzyskania zgody Rektora. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub pożaru po wezwanie służb należy niezwłocznie powiadomić Dział Ochrony Mienia.

 

Zgodnie z  USTAWĄ z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Art. 227.

3. Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni tylko na wezwanie rektora. Służby te mogą jednak wkroczyć z własnej inicjatywy na teren uczelni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub klęski żywiołowej, zawiadamiając o tym niezwłocznie rektora.

5. Służby, o których mowa w ust. 3, są obowiązane opuścić teren uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które uzasadniały ich wkroczenie na teren uczelni, lub na żądanie rektora.