Do zadań działu należy:
 

1) w zakresie ochrony mienia Uczelni:

a) organizowanie i nadzór nad ochroną zewnętrzną terenu i obiektów Uczelni;

b) przygotowywanie planów ochrony;

c) zabezpieczenie i ochrona konferencji i imprez organizowanych na terenie Uczelni;

d) zabezpieczenie i ochrona imprez organizowanych poza Uczelnią;

e) organizowanie i nadzór nad całodobową ochroną wewnętrzną wyznaczonych budynków;

f) monitoring systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej;

g) opiniowanie postępowań w zakresie ochrony fizycznej i technicznej;

h) prowadzenie ewidencji zdarzeń losowych, włamań i kradzieży;

i) współpraca ze służbami państwowymi odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego służbami ratownictwa cywilnego;

j) powiadamianie odpowiednich służb o zauważonych kradzieżach, włamaniach, pożarach, awariach urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, oświetlenia terenu i uszkodzeń bram, furtek i ogrodzenia;

k) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad ruchu pojazdów i ich parkowania na terenie Uczelni;

l) sprzedaż kart wjazdowych oraz wystawianie i ewidencjonowanie czasowych kart wjazdu uprawniających do wjazdu na teren Uczelni;

m) aktywacja legitymacji na parkingi studenckie;

n) podejmowanie innych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa majątku Uczelni;

2) w zakresie obsługi technicznej systemów bezpieczeństwa:

a) konserwacja i naprawa lokalnych systemów przeciwwłamaniowych;

b) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie konserwacji, napraw, projektowania, budowy i rozbudowy systemów telewizji dozorowej, systemów ppoż. i Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych;

c) nadzór nad realizacją umów konserwacyjnych i awaryjnych;

d) opiniowanie i wydawanie uzgodnień technicznych dotyczących projektowanych i przebudowywanych systemów SAP, DSO, CCTV, SWiN;

e) rozbudowa uczelnianego systemu przeciwwłamaniowego;

f) nadzór i eksploatacja systemów monitoringu alarmowego i monitoringu dozoru;

g) nadzór i eksploatacja systemów alarmowych, przeciwpożarowych i telewizji dozorowej;

h) obsługa systemu kontroli ruchu pojazdów (zapory wjazdowe);

3) w zakresie ubezpieczenia mienia PG oraz ubezpieczenia pracowników i studentów:

a) przygotowanie corocznego zestawienia majątku Politechniki Gdańskiej z podziałem na budynki;

b) przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych na ubezpieczenia: majątku i odpowiedzialności cywilnej Uczelni, komunikacyjne pojazdów Uczelni, jednostek pływających Uczelni, kosztów leczenia pracowników wyjeżdżających służbowo poza granice Polski, następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i studentów wyjeżdżających służbowo na terytorium Polski;

c) prowadzenie umów ubezpieczeniowych, współpraca z SSPG w zakresie wyboru firmy ubezpieczającej studentów;

d) współpraca z ubezpieczycielami przy: realizacji umów ubezpieczeniowych, likwidacji szkód.