Do zadań działu należy:
 

1) w zakresie ochrony mienia Uczelni:
a) organizowanie i nadzór nad ochroną zewnętrzną terenu i obiektów Uczelni;
b) przygotowywanie planów ochrony;
c) zabezpieczenie i ochrona konferencji i imprez organizowanych na terenie Uczelni;
d) zabezpieczenie i ochrona imprez organizowanych poza Uczelnią;
e) organizowanie i nadzór nad całodobową ochroną wewnętrzną wyznaczonych budynków;
f) monitoring systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej;
g) opiniowanie postępowań w zakresie ochrony fizycznej i technicznej;
h) prowadzenie ewidencji zdarzeń losowych, włamań i kradzieży;
i) współpraca z Policją i służbami ratownictwa cywilnego;
j) powiadamianie odpowiednich służb o zauważonych kradzieżach, włamaniach, pożarach, awariach
urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, oświetlenia terenu i uszkodzeń bram, furtek
i ogrodzenia;
k) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zasad ruchu pojazdów i ich parkowania na terenie
Uczelni;
l) sprzedaż kart magnetycznych oraz wystawianie i ewidencjonowanie czasowych kart wjazdu
uprawniających do wjazdu na teren Uczelni;
m) sprzedaż pilotów na parkingi studenckie;
n) podejmowanie innych działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa majątku Uczelni;

2) w zakresie obsługi technicznej systemów bezpieczeństwa:
a) konserwacja i naprawa lokalnych systemów przeciwwłamaniowych;
b) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie
konserwacji, napraw, projektowania, budowy i rozbudowy systemów telewizji dozorowej, systemów
ppoż. i Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, systemów kontroli ruchu pojazdów;
c) nadzór nad realizacją umów konserwacyjnych i awaryjnych;
d) opiniowanie i wydawanie uzgodnień technicznych dotyczących projektowanych
i przebudowywanych systemów SAP, DSO, CCTV, SWiN;
e) rozbudowa uczelnianego systemu przeciwwłamaniowego;
f) nadzór i eksploatacja systemów monitoringu alarmowego i monitoringu dozoru;
g) nadzór i eksploatacja systemów alarmowych, przeciwpożarowych i telewizji dozorowej;
h) nadzór i eksploatacja systemu kontroli ruchu pojazdów (zapory wjazdowe);

3) w zakresie ubezpieczenia mienia PG oraz ubezpieczenia pracowników i studentów:
a) przygotowanie corocznego zestawienia majątku Politechniki Gdańskiej z podziałem na budynki;
b) przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych na ubezpieczenia:
- majątku i odpowiedzialności cywilnej Uczelni,
- komunikacyjne pojazdów Uczelni,
- jednostek pływających Uczelni,
- kosztów leczenia pracowników wyjeżdżających służbowo poza granice Polski,
- następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i studentów wyjeżdżających służbowo na terytorium Polski;
c) prowadzenie umów ubezpieczeniowych, współpraca z SSPG w zakresie wyboru firmy
ubezpieczającej studentów;
d) współpraca z ubezpieczycielami przy:
- realizacji umów ubezpieczeniowych,
- likwidacji szkód.