Dział Ochrony Mienia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Ochrony Mienia
emblemat

Dział Ochrony Mienia
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
(budynek nr 3 na mapie kampusu)

Ochrona uczelni pełni dyżur całodobowo i podejmuje działania na terenie obiektów kampusu, jak też we wszystkich politechnicznych akademikach.

W przypadku konieczności wezwania na teren Uczelni pomocy medycznej (numer 112 lub 999), proszę o niezwłoczne poinformowanie o fakcie wezwania służb medycznych na teren PG pracowników Działu Ochrony Mienia pod nr tel. wew. 14-32 lub 99, lub osobiście – najbliższego spotkanego portiera / strażnika.

Strażnicy, aby sprawnie pokierować pomoc medyczną, muszą wiedzieć, w którym obiekcie i w jakim miejscu znajduje się osoba oczekująca tej pomocy.

W przypadku konieczności wezwania na teren kampusu straży pożarnej lub policji osoba wzywająca jest zobowiązana powiadomić Dział Ochrony Mienia w celu weryfikacji zdarzenia i uzyskania zgody Rektora. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego lub pożaru po wezwaniu służb należy niezwłocznie powiadomić Dział Ochrony Mienia.


Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Art. 50.

3. Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni:
1) na wezwanie rektora;
2) bez wezwania rektora – w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub klęski żywiołowej.
6. Służby są obowiązane opuścić teren uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które uzasadniały ich wkroczenie na teren uczelni, lub na żądanie rektora.