Zasady wjazdu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zasady wjazdu

Komunikat Kanclerza PG z 25.04.2017 r. dot. zmian organizacji wjazdu i postoju na terenie PG

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością ograniczenia ruchu kołowego w okolicach zabytkowej części kampusu oraz zwiększoną liczbą zanotowanych nieprawidłowości w parkowaniu, celem poprawy bezpieczeństwa i optymalnego wykorzystania istniejących miejsc postojowych, po 1 maja 2017 r. nastąpią zmiany w zasadach wjazdu na teren kampusu PG.

Planowane są następujące działania:

1. Od 2 maja br. przestaje funkcjonować obsługa osobowa wjazdu od ulicy Do Studzienki (wjazd tylko dla kierowców posiadających ważne karty dalekiego zasięgu).
2. 2 maja br. uruchomiona zostaje obsługa osobowa parkingu  przy ul. Fiszera: pon.- sob. w godz. 7:00-17:00.

       W przypadku wydarzeń trwających w innych godzinach lub dniach, po przekazaniu informacji do Działu Ochrony Mienia, godziny obsługi będą dostosowywane do czasu trwania wydarzenia.

3. Od dn. 15 maja br. wjazd dla gości i osób nieposiadających kart wjazdu (z wyłączeniem dostaw) możliwy będzie jedynie na parking przy ulicy Fiszera.

Proszę informować gości o nowych zasadach wjazdu i korzystania z miejsc postojowych.

Kierowcy korzystający z możliwości wjazdu na teren PG zobowiązani są  do przestrzegania zasad ruchu drogowego, do zachowania szczególnej ostrożności oraz do korzystania tylko z wyznaczonych miejsc postojowych.

W opracowaniu jest nowy regulamin zasad wjazdu i parkowania, który przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie przepisów, włącznie z odebraniem prawa wjazdu na teren kampusu – w przypadku powtarzających się lub rażących naruszeń regulaminu.

Mapa dojazdu na parking przy ul. Fiszera została zamieszczona w Repozytorium pod adresem: https://repos.pg.edu.pl/d/bup.

Z wyrazami szacunku

kanclerz

Gmach Główny, pok. 215