Zadania | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zadania

Zgodnie z zakresem wykonywanych zadań w skład Działu Osobowego wchodzi Sekcja Osobowa oraz Sekcja Socjalna.

Do zadań Sekcji Osobowej należą:

- załatwianie formalności związanych z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi uczelni

- ewidencja pracowników dla potrzeb wojskowych (WKU) – zgodnie z obowiązującymi przepisami

- załatwianie formalności związanych z wypłatą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

- obsługa grupowego ubezpieczenia pracowniczego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i funduszu emerytalnego PIONEER

- przygotowywanie dla władz uczelni materiałów oraz sporządzanie analiz dotyczących zatrudnienia

- sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego

- sporządzanie związanych z zatrudnieniem sprawozdań dla ministerstwa właściwego ds. uczelni wyższych (m.in. obsada kadrowa na kierunkach studiów )

- sporządzanie i przechowywanie akt osobowych zatrudnionych pracowników

- załatwianie spraw związanych z kształceniem i dokształcaniem pracowników

- wystawianie legitymacji służbowych dla nauczycieli akademickich

- wypisywanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

- obsługa administracyjna: Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich, Rektorskiej Komisji ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medali KEN.

Do zadań Sekcji Socjalnej należą:

- prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; sporządzanie projektu programu działalności socjalnej, regulaminu, wstępnych propozycji podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz wstępnych propozycji w zakresie przyznawania świadczeń socjalnych osobom uprawnionym

- prowadzenie spraw finansowych związanych z wydatkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

- sporządzanie list wypłat dofinansowania do wypoczynku (lato, zima) osób uprawnionych (pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej)

- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek na cele mieszkaniowe

- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zapomóg pracownikom, emerytom i rencistom

- prowadzenie spraw związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży

- kompleksowe przygotowanie wypoczynku letniego (koloni i obozu) dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów

- prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalno-oświatowych

- przeprowadzanie postępowań w zakresie dostaw i usług określonych w „Regulaminie zamówień publicznych PG” i innych wskazanych przez przełożonych oraz nadzór nad ich realizacją, związanych z działalnością kulturalno - oświatową, wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży, posiłkami profilaktycznymi, zaopatrzeniem apteczek pierwszej pomocy oraz medycyną pracy dla pracowników

- prowadzenie spraw związanych z medycyną pracy dla pracowników

- prowadzenie programu Benefit Systems.