Sekcja Osobowa

 • załatwianie formalności związanych z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich grup pracowników oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi uczelni
 • załatwianie formalności związanych z przejściem na emeryturę bądź rentę
 • ewidencja pracowników dla potrzeb wojskowych (WKU) – zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • załatwianie formalności związanych z wypłatą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • obsługa grupowego ubezpieczenia pracowniczego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i funduszu emerytalnego PIONEER
 • przygotowywanie dla władz uczelni materiałów oraz sporządzanie analiz dotyczących zatrudnienia
 • sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie związanych z zatrudnieniem sprawozdań dla ministerstwa właściwego ds. uczelni wyższych (m.in. obsada kadrowa na kierunkach studiów )
 • sporządzanie i przechowywanie akt osobowych zatrudnionych pracowników
 • załatwianie spraw związanych z kształceniem i dokształcaniem pracowników
 • wystawianie legitymacji służbowych dla nauczycieli akademickich
 • wypisywanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
 • przygotowywanie dokumentacji związanej ze stypendiami doktorskimi
 • obsługa administracyjna: Rektorskiej Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich, Rektorskiej Komisji ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medali KEN.

Sekcja Socjalna

 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; sporządzanie projektu programu działalności socjalnej, regulaminu, wstępnych propozycji podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz wstępnych propozycji w zakresie przyznawania świadczeń socjalnych osobom uprawnionym
 • prowadzenie spraw finansowych związanych z wydatkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • sporządzanie list wypłat dofinansowania do wypoczynku (lato, zima) osób uprawnionych (pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej)
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek na cele mieszkaniowe
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zapomóg pracownikom, emerytom i rencistom
 • prowadzenie spraw związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
 • kompleksowe przygotowanie wypoczynku letniego (koloni i obozu) dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością kulturalno-oświatowych
 • przeprowadzanie postępowań w zakresie dostaw i usług określonych w „Regulaminie zamówień publicznych PG” i innych wskazanych przez przełożonych oraz nadzór nad ich realizacją, związanych z działalnością kulturalno - oświatową, wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży, posiłkami profilaktycznymi, zaopatrzeniem apteczek pierwszej pomocy oraz medycyną pracy dla pracowników
 • prowadzenie spraw związanych z medycyną pracy dla pracowników
 • prowadzenie programu Benefit Systems.