Dział Projektów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Dział Projektów

Sprawozdanie z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2020 | Politechnika Gdańska

Dział Projektów został powołany w celu współpracy z jednostkami Politechniki Gdańskiej w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Strukturalnych i Programów Międzynarodowych oraz Krajowych Projektów Badawczych.

Do zadań Działu należy:

 • wyszukiwanie, gromadzenie i archiwizacja informacji o możliwościach, zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków krajowych i unijnych dla Uczelni;
 • przekazywanie informacji do publikacji oraz nadzorowanie zawartości podstrony Działu Projektów w ramach serwisu internetowego Politechniki Gdańskiej;
 • udzielanie indywidualnych porad pracownikom w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania środków krajowych i unijnych, w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Uczelni;
 • wsparcie wnioskodawców przy wypełnianiu części formalnej wniosków o dofinansowanie;
 • opiniowanie wniosków – przekazywanie uwag, wskazówek i propozycji w zakresie właściwego wypełniania części merytorycznej wniosków oraz budżetów projektów;
 • przygotowanie - w ścisłej współpracy z jednostkami wnioskującymi - załączników formalnych do wniosków o dofinansowanie i umów o dofinansowanie;
 • koordynacja obiegu wniosków wewnątrz Uczelni;
 • informowanie kierownika jednostki wnioskującej, kierownika projektu oraz właściwego prorektora o aktualnym statusie aplikacji;
 • przygotowywanie - we współpracy z jednostkami administracji centralnej - propozycji szczegółowych zasad realizacji i rozliczeń  projektów dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych;
 • prowadzenie rejestru realizowanych przez Uczelnię projektów;
 • koordynacja prac nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie oraz współpraca z jednostkami administracji centralnej w zakresie realizacji i rozliczania projektów centralnych Politechniki Gdańskiej uznanych przez władze Uczelni za priorytetowe;
 • informowanie kierownika jednostki wnioskującej, kierownika projektu oraz właściwego prorektora o aktualnym statusie aplikacji i projektu;
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań w zakresie liczby złożonych wniosków, przyznanych środków i postępie realizowanych projektów;
 • bieżący i doraźny monitoring realizowanych na Politechnice Gdańskiej projektów – monitoring poprawności realizacji projektu zgodnie z wytycznymi;
 • monitoring zachowywania trwałości projektów zgodnie z wytycznymi;
 • promowanie Programów Międzynarodowych oraz unijnych Funduszy Strukturalnych m.in. poprzez organizację szkoleń i konferencji;
 • publikacja informacji o bieżących szkoleniach i konferencjach zewnętrznych.

Dział Projektów realizuje projekt pn. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Ramowego UE Horyzont Europa. Wspiera on podmioty z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego w zakresie uczestnictwa w programie  Horyzont Europa (www.rpkgdansk.pl).

Źródła finansowania

struktura kafelek

Fundusze Strukturalne

ncbirncn

Krajowe Programy Badawcze

mbp

Międzynarodowe Programy Badawcze

idubkafelek

Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza