Czwarty konkurs polsko-singapurski na wspólne projekty badawcze

 • Do 15 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartego polsko-singapurskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-singapurskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację projektów, które dotyczą tematyki Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) - Harsh environment compatible sensors for Industry 4.0 applications. 

  W przypadku większej liczby partnerów każda strona – polska i singapurska – musi wyłonić lidera projektu, który odpowiedzialny będzie za złożenie wniosku. W przypadku partnerstwa złożonego z tylko dwóch partnerów, stają się oni automatycznie liderami projektu.

  Wnioski składane są przez liderów elektronicznie jednocześnie do obu instytucji finansujących (singapurskiej i polskiej) – A*STAR i NCBR. Polscy liderzy wysyłają wnioski na adres: singapur@ncbr.gov.pl , liderzy singapurscy korzystają z systemu: https://igrants.a-star.edu.sg/.

  Wymagane załączniki:

  1. Harmonogram wykonania projektu
  2. Kosztorys projektu
  3. Harmonogram płatności
  4. Wykaz aparatury planowanej do zakupu/wytworzenia w ramach realizacji Projektu
  5. Wniosek międzynarodowy (Application form)
  6. Oświadczenie woli (składane w wersji papierowej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przesłania skanu wniosku)
  7. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (nie dotyczy osób, których umocowanie wynika z KRS, z odpisu z rejestru instytutów naukowych PAN lub z przepisów powszechnie obowiązujących)
  8. Oświadczenie o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
  9. Formularz ewaluacyjny
  10. PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków

  Przypominamy, że dokumenty do podpisu prorektora należy składać do Działu Projektów najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku na konkurs (tj. do dnia 04.05.2017 r.)