IV nabór w Programie Interreg Południowy Bałtyk (Interreg South Baltic)

 • Uprzejmie informujemy, iż od 22 maja do 30 czerwca 2017 trwa nabór aplikacji projektowych w 4 naborze do Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

   

  Dofinansowanie (do 85 % wartości projektu dla partnerów z Polski) mogą otrzymać następujące typy działań: 

  W ramach Priorytetu 2, cel szczegółowy 2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku: rozwój zielonych technologii, inwestycje pilotażowe w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych, badania, strategie i plany działania ukierunkowane na łagodzenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza, wypracowanie transgranicznych norm i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza, transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii.

  Informacja o naborze oś priorytetowa 2.2 zielone technologie

   

  W ramach Priorytetu 3 cel szczegółowy 3.1 Poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku: przygotowanie i wdrożenie w transporcie technologii przyjaznych środowisku, koncepcje dla korzystania z środków transportu przyjaznego środowisku, przygotowanie koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów i ciężarówek oraz umożliwiających szersze korzystanie z usług transportu publicznego, modele transportu multimodalnego, wzmocnienia dostępności i jakości morskich (promy) usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku, w tym ułatwienie tworzenia nowych połączeń.

  Informacja o naborze oś priorytetowa 3.1 zrównoważony transport

   

  W ramach Priorytetu 4 cel szczegółowy 4.1 Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne: usługi transgraniczne (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, wielojęzykowe aplikacje o pracę, transgraniczne targi zatrudnienia, biura doradztwa zawodowego), opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów, transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne, uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzieży.

  Informacja o naborze oś priorytetowa 4.1 rozwój umiejętności pracowników

   

  W ramach Priorytetu 5 cel szczegółowy 5.1 Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych : wspólne inicjatywy (transgraniczne programy, szkolenia, warsztaty, itp.) ukierunkowane na wzmocnienie zdolności tworzenia sieci i współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami, wspólne strategie, aktywizacja lokalnych podmiotów, włączanie lokalnych organizacji we współpracę międzynarodową, podnoszenie zdolności instytucjonalnej, promowanie współpracy międzynarodowej, projekty typu „capacity building".

  Informacja o naborze oś priorytetowa 5.1 wzrost potencjału współpracy instytucji

   

  Dokumentacja potrzebna do poprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w programie Interreg Południowy Bałtyk opublikowana jest na stronie internetowej https://southbaltic.eu/call-for-proposals.

  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w naborze mogą również zapisywać się na indywidualne konsultacje organizowane przez Wspólny Sekretariat Programu w Gdańsku w dniach 7-8.06.2017r. Więcej informacji TUTAJ.

   

  Przypominamy, że wnioski wraz z wymaganymi załącznikami do podpisu prorektora należy składać do Działu Projektów najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku na konkurs (tj. do dnia 22.06.2017 r.)