Konkurs 1/4.1.2/2017/POIR – Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze w ramach POIR 4.1.2

 • Uprzejmie informujemy o otwarciu konkursu (1/4.1.2/2017/POIR) w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze programu POIR, nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

   

  Celem poddziałania Regionalne Agendy naukowo-badawcze (RANB) jest zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. RANB pozwolić mają na wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów.

  Ogłaszany konkurs swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium RP (dodatkowo realizacja projektu musi również znajdować się na terytorium RP). Konkurs jest wspólny dla wszystkich regionów i nie ma ograniczeń pod względem liczy projektów składanych z danego regionu. Członkowie danego konsorcjum, które składa projekt nie muszą pochodzić z jednego województwa.

  Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych opracowanych na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy 16 województw. Dokument ten obejmuje 26 komplementarnych obszarów badawczych, które powstały w wyniku agregacji ponad 3 000 tematów (tj. zagadnień badawczych związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami) nadesłanych przez samorządy wszystkich 16 województw. Zagadnienia te zostały przeanalizowane, zagregowane i uporządkowane przez Komitet Ekspertów powołany przez NCBR.

  Inicjatywa dedykowana jest konsorcjom naukowo-przemysłowym, które mają za zadanie wzmocnić prowadzenie prac B+R wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje.

   

  Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

  Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

  1) wprowadzenie wyników badań do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącego członkiem konsorcjum poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

  2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z praw do wyników badań w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (spoza konsorcjum) lub

  3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej przedsiębiorcy spoza konsorcjum (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

   

  W projektach realizowanych w ramach konkursu występuje obowiązek monitorowania dochodu wygenerowanego przez projekt na zasadzie zastosowania przez konsorcjum zryczałtowanej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% lub poprzez monitorowanie i zwrot rzeczywistego dochodu wygenerowanego w trakcie realizacji projektu oraz w okresie 3 lat od jego zakończenia.

  W ramach konkursu zgłaszać można projekty trwające do 36 miesięcy. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN, maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 8 mln PLN.

   

  Termin składania wniosków: 12 czerwca 2017 – 12 września 2017 (do godz. 16:00) z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 etapy:

  I etap:  od 12 czerwca do 11 lipca (do godz. 16:00),

  II etap: od 12 lipca do 10 sierpnia (do godz. 16:00),

  III etap: od 11 sierpnia do 12 września (do godz. 16:00).

  Każdy etap obejmuje nabór wniosków, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.

   

  Dokumentacja konkursowa opublikowana jest na stronie NCBR.

   

  Konkurs 1/4.1.2/2017/POIR – Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)