Konkurs na PO WER 3.5 na Zintegrowane Programy Uczelni

 • NCBiR ogłosił konkurs na kompleksowe programy uczelni wyższych w ramach działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17).

  Politechnika Gdańska możeaplikować w ramach Ścieżki I oraz złożyć tylko jeden wniosek.

  W ramach projektu należy opracować Zintegrowany Program Uczelni, mający za zadanie poprawę sytuacji całej uczelni, obejmujący swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań

  1. Moduł programów kształcenia
  2. Moduł podnoszenia kompetencji
  3. Moduł programów stażowych
  4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
  5. Moduł studiów doktoranckich
  6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

  Alokacja na konkurs wynosi 500 mln PLN, a maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 30 mln PLN.

  Termin aplikowania o środki upływa 15 września 2017 roku.

  Więcej informacji na stronie NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,5231,ogloszenie-konkursow-na-zintegrowane-programy-uczelni-sciezka-i-powr-03-05-00-ip-08-00-pz117-sciezka-ii-powr-03-05-00-ip-08-00-p.html

  Załącznik do wniosku (pełnomocnictwo dla Prorektora do podpisania wniosku) można uzyskać w Dziale Projektów.

  Karta oceny formalno-merytorycznej projektu stanowi załącznik nr 2 do dokumentacji konkursowej.

  Osoba do kontaktu: Monika Bizewska 347-20-45.