Konkurs PO WER 3.4 na działania podnoszące kompetencje kadr dydaktycznych uczelni

 • NCBiR ogłosiło 2 edycję konkursu na działania podnoszące kompetencje kadr dydaktycznych uczelni w ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Projekt powinien objąć swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej 2 ze wskazanych poniżej elementów:

  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
  • umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją
  • w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym.

  Zdobyte przez kadrę kompetencje dydaktyczne zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami przez co najmniej 1 semestr (zrealizowanego lub też rozpoczętego w trakcie realizacji projektu).

  Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby posiadające stopień naukowy doktora oraz osoby odbywające studia III stopnia na uczelni będącej wnioskodawcą, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35 roku życia, stanowiące równocześnie kadrę dydaktyczną uczelni.

  Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 9 000 PLN na osobę w granicach kraju oraz 24 000 PLN poza granicami kraju (dla nie więcej niż 60% uczestników).

  Projekt powinien trwać nie krócej niż 12 miesiące i nie dłużej niż 24 miesiące.

  Alokacja na konkurs wynosi 50 000 000,00 PLN.

  Wnioski można składać do NCBiR w terminie od 29.05.2017 do 28.07.2017 roku.

  Termin przedłożenia dokumentów w Dziale Projektów upływa 19 lipca br.

  Opiekunem konkursu jest dr Monika Bizewska; tel. 347-20-45.

  Załącznik do wniosku (pełnomocnictwo dla Prorektora do podpisania wniosku) można uzyskać w Dziale Projektów.

  Karta oceny formalno-merytorycznej projektu stanowi załącznik nr 2 do dokumentacji konkursowej.

  Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030400-ip08-00-pkd17/