Nabór Interreg Europe

 • Uprzejmie informujemy o otwarciu trzeciego naboru wniosków Interreg Europa. Nabór będzie otwarty w terminie 1 marca – 30 czerwca 2017 r.

  Celem programu Interreg Europa jest poprawa polityk i programów rozwoju regionalnego.
  W programie mogą uczestniczyć instytucje publiczne oraz prywatne podmioty non-profit z  osobowością prawną.

  Partnerami w projektach Interreg Europe mogą być: przedstawiciele władz publicznych wszystkich szczebli oraz instytucje, które współpracując z JST, mają wpływ na kształtowanie dokumentów tworzonych i obowiązujących na różnych szczeblach samorządu (agencje rozwoju, państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty, instytucje otoczenia biznesu itp.).

  Projekty składane są w partnerstwie międzynarodowym (minimum: 3 partnerów  z 3 krajów, w tym minimum 2 członków UE; rekomendowana liczba: 5-10 partnerów) na rekomendowaną kwotę 1-2 mln euro.

  Projekty muszą wpisywać w jeden z czterech priorytetów opisanych poniżej.

  Priorytet 1: Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje
  Cel szczegółowy 1.1

  Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT związanych z infrastrukturą badań i innowacji i podnoszeniem zdolności, szczególnie w ramach Strategii Inteligentnych Specjalizacji.

  Cel szczegółowy 1.2

  Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT wspierających wprowadzanie innowacji przez podmioty prowadzące działalność  w ramach regionalnych łańcuchów innowacji w obszarach „inteligentnej specjalizacji” i szans innowacyjnych.

  Przykład projektu dofinansowanego:                                     
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Politechnika Rzeszowska odnoszą się do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji. Regiony uczestniczące w projekcie wspierają w ramach własnych regionalnych programów operacyjnych oraz strategii RIS3 dziedziny tzw. „zaawansowanych materiałów” (np. podkarpackie lotnictwo i kosmonautykę), które uzupełniają regionalną strukturę gospodarczą i badawczą oraz oferują możliwość stabilnego rozwoju gospodarczego i zatrudnienia.

  Priorytet 2: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

  Cel szczegółowy 2.1

  Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT wspierających MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia.

  Przykład projektu dofinansowanego:

  Partnerzy koncentrują się na regionalnych i krajowych programach operacyjnych, widząc w nich potencjał do rozwoju przedsiębiorstw społecznych i wzrostu zatrudnienia w tego typu podmiotach. Instytucje partnerskie planują opracowanie narzędzi do wykorzystania w ww. programach, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionach.

  Priorytet 3: Gospodarka niskoemisyjna

  Cel szczegółowy 3.1

  Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

  Przykład projektu dofinansowanego:

  Przedmiotem projektu jest efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. Partnerzy z Hiszpanii, Litwy, Wielkiej Brytanii, Polski, Chorwacji, Szwecji i Słowenii odnoszą się w projekcie do regionalnych i krajowych programów operacyjnych.

  Priorytet 4: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

  Cel szczegółowy 4.1

  Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT w obszarze ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

  Cel szczegółowy 4.2

  Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w stosownych przypadkach EWT służących zwiększaniu efektywnego gospodarowania zasobami, ekologicznego wzrostu gospodarczego i ekoinnowacji oraz zarządzania efektami działalności środowiskowej.

  Biorąc udział w projekcie, można pełnić następującą rolę:

  - partner wiodący

  - partner

  - partner doradczy

  - doradczy partner wiodący

  W każdej opcji przysługuje EFRR

  Przykłady możliwego zaangażowania państwowych uczelni i instytutów

  ·         Partner/partner wiodący - współpraca z władzami publicznymi

  o   Dofinansowanie: refundacja do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych

  o   List poparcia podpisuje instytucja odpowiadająca za instrument polityki

  o   W przypadku programów Funduszy Strukturalnych list poparcia podpisuje Instytucja Zarządzająca danym krajowym lub regionalnym programem operacyjnym - lista IZ na: www.interregeurope.eu – sekcja In my country

  ·         Wiodący partner doradczy/Partner doradczy – wzbogacenie warstwy merytorycznej projektu

  o   Dofinansowanie: refundacja do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych

  o   Nie jest wymagany list poparcia – instytucja nie odnosi się do instrumentu polityki

  o   Posiada wiedzę/doświadczenie/kompetencje w przedmiocie projektu i wspiera cały projekt

  Jeśli Partner (np. uczelnia) pełni jednocześnie rolę partnera wiodącego – odpowiada za projekt pod względem prawnym i finansowym.

  Cała dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej Programu.

  Więcej informacji udziela Marta Czarnecka-Gallas w Dziale Projektów.